"obestämt" English translation

SV

"obestämt" in English

SV obestämt
volume_up
{adverb}

obestämt (also: indefinit)
Avslutningen på projektet skulle ligga i ett obestämt fjärran.
The end of the project would be put off indefinitely.
Jag säger för övrigt inte att de har gjort detta avsiktligt, men i allt väsentligt kommer senareläggningen att gälla för obestämt tid.
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Jag accepterar att vi inte bör höja priserna på ett obestämt sätt och vi bör relatera det till arealstöd eller antalet personer på området som skyddar miljön och bevarar landsbygdsproduktionen.
I accept that we ought not to increase prices indefinitely and we should relate it to area aid or the number of people on the land who protect the environment and maintain the rural fabric.
obestämt (also: allmänt, svagt, vagt, oklart)

Context sentences for "obestämt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVarje år förklaras ett obestämt antal människor vara oskyldigt dömda efter att ha blivit avrättade.
Every year an unknown number of people are declared innocent after being executed.
SwedishJag tror att vi alla är överens om att kulturen inte är något obestämt, utan har ett konkret innehåll.
I think we all agree that culture is not something abstract, but has a specific content.
SwedishDet ursprungliga utkastet var lite för obestämt.
Mr President, let me melodramatically apologise in advance.
SwedishFör det andra hänvisade rådet till att det gäller ett mycket stort, obestämt antal produkter.
Secondly, the Council referred to the fact that we are concerned here with a very large and unspecified number of products.
SwedishSituationer där leverantören ger allmän information till ett obestämt antal mottagare ingår alltså inte.
Situations where the supplier provides general information to an indefinite number of recipients are thus excluded.
SwedishDet ursprungliga utkastet var lite för obestämt.
The original draft was a little too open-ended.
SwedishOm du anger " Hawai* " som sökord så betyder det att ett obestämt antal "i " får, men inte behöver, stå efter "Hawa ".
If you enter " Hawai* " as the search word, this means than any number of " i's " may occur after " Hawa ", but do not have to.
SwedishI kommissionens svar på min skriftliga fråga utsätter den sitt betänkande till ett obestämt datum under 1997.
In its reply to my written question the Commission announces that it will present its report at an unspecified date in the course of 1997.
SwedishTänk bara på de där dubbeltydiga skönheterna av obestämt kön, de där med hårigt bröst, de där muskelknuttarna som blir allt mer påträngande.
Think of those androgynous beauties, think of the hairy chests, think of the well-muscled, increasingly ostentatious monsters.
SwedishVi måste naturligtvis ge vårt fulla stöd till fredsinitiativen genom att visa ett fortsatt, i stället för ett ibland obestämt, politiskt intresse.
We must, of course, give our full support to the peace initiatives by displaying a continued, rather than a sometimes indefinite, political interest
SwedishBegreppet " institutionernas effektiva funktion " är ett obestämt begrepp, som inte heller kan göra rättvisa åt EG-domstolens rättsskipning i EG-domstolens rättsskipning.
The concept of the " effective functioning of the institutions " is vague and inconsistent with the case law of the European Court of Justice.
SwedishVi ansåg att det var viktigt att göra de betydelsefulla framsteg som redan låg inom vårt räckhåll, hellre än att skjuta upp ärendet i sin helhet till ett senare, obestämt datum.
We felt it was important to make the significant progress that was already within our grasp, rather than to defer the whole dossier to a later indefinite date.
SwedishI slutet av 1995 gjordes med Barcelonakonferensen ett försök att skapa förutsättningar för samarbete, dock med definierade begränsningar och ett obestämt tidsperspektiv.
Not until the end of 1995, with the Barcelona Conference, did we attempt to open up prospects for cooperation, though with pre-defined commitments and an unlimited time scale.
SwedishUnionen kan inte vara något slags obestämt område dit alla grannländer kan bege sig för att göra lite affärer på det enda villkoret att de följer ett fåtal regler som tolkas ganska allmänt.
Basically, we have only discussed our own internal or bilateral affairs and the clear, tricky and obvious difficulties, the undeniable difficulties presented by this accession.
SwedishEftersom vi rör oss framåt med en ny plan på europeisk nivå finns det visst spelrum för ett något mer obestämt svar på de svårigheter som vi står inför när det gäller uppgiftsskydd.
Because we are moving forward with a new plan at a European level, there is some leeway for a slightly more fluid response to the difficulties we are facing with regard to the protection of the data.