"observera" English translation

SV

"observera" in English

SV observera
volume_up
[observerade|har observerat] {verb}

Förenta nationernas och EU: s delegationer var inte välkomna att observera valet.
The United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Förenta nationernas och EU:s delegationer var inte välkomna att observera valet.
The United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
Och brevet i grund och botten sa: "Vi ska observera den här dagen.
And that letter basically said, "We'll observe this day.
Observera att vi har stängt på lördagar under sommaren.
Notice that we're closed on Saturdays during the summer.
Observera att det inte är möjligt för användaren att i efterhand ändra och radera data som har lagts till.
Notice that changing or deleting previously added data is not possible.
Observera att flaskorna här har korken kvar.
Notice that the bottles here have caps on them.
observera (also: bevaka)

Context sentences for "observera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishObservera att ändringar som du gör här påverkar en del av följande funktioner.
Note that changes made here have an effect on some of the following functions.
SwedishPrecis som Macartney sade, är det värt att observera att problemen inte är desamma.
Just as Mr Macartney said, it is worth noting that the problems are not the same.
SwedishObservera att man måste kunna samarbeta i fråga om en så beslutsam handling.
There is of course a need to be able to cooperate in taking such resolute action.
SwedishObservera att om du tar bort en profil raderas även all historik för profilen.
Please note that deleting a profile also deletes all historical data associated with it.
SwedishObservera att antalet omkomna har uppskattats till mellan 50 000 och 200 000.
Note that these losses have been estimated to amount to between 50 000 and 200 000 dead.
SwedishObservera att det bara är id-kort som utfärdats av nationella myndigheter som är giltiga.
Be aware that the only valid ID is the one obtained from national authorities.
SwedishObservera att antalet omkomna har uppskattats till mellan 50 000 och 200 000.
Note that these losses have been estimated to amount to between 50 000 and 200 000 dead.
SwedishObservera att det är förbjudet att klicka på sina egna annonser, oavsett orsak.
Please note that clicking your own ads for any reason is prohibited.
SwedishObservera att WebCast bara fungerar om filerna hämtas från HTTP-servern.
Please note that WebCast can only work if the files are requested over an HTTP Server.
SwedishI Bosnien-Hercegovina kan man observera en brist på förtroende mellan de olika sidorna.
In Bosnia-Herzegovina mistrust still prevails between the various sides.
SwedishObservera att den här funktionen endast är tillgänglig om Du redan har genomfört en sökning.
Note that this function is available only if you have previously performed a search.
SwedishObservera att endast ett AdWords-konto kan länkas till ett Analytics-konto åt gången.
Please note that only one AdWords account can be linked to one Analytics account at one time.
SwedishMen det finns också institutionella och tekniska frågor att observera.
There are also, however, institutional and technical issues to examine.
SwedishObservera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.
These dates are approximate, however, and some years may be different.
SwedishObservera att det inte är obligatoriskt för alla utgivare att skicka skatteinformation till Google.
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
SwedishObservera att det inte ska vara något mellanslag mellan operatorn site: och ditt domännamn.
Note that you shouldn't include a space between the site: operator and your domain name.
SwedishObservera att vi har lugnat situationen på Balkan, och idag råder det fred där.
Please note that we have assuaged the situation in the Balkans, and today the Balkans are at peace.
SwedishObservera att vi nu talar om minst sex miljoner egyptiska medborgare.
Bear in mind that at least six million Egyptian citizens are involved.
SwedishJag ingår i observatörsdelegationen och vi kommer att observera valet noggrant.
I am taking part in the observation mission, and we shall be observing the elections conscientiously.
SwedishMan måste observera att Finland lägger ner stora summor på minröjning i andra länder.
It must be realised that Finland spends large sums of money on mine clearance in other countries.