"odla" English translation


Did you mean: ödla
SV

"odla" in English

SV odla
volume_up
[odlade|har odlat] {verb}

1. general

Det lär till och med har skett avrättningar på grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
Jordbrukare inom Europeiska unionen vill också odla många olika sorters grödor.
Farmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
Vi kan bara odla biobränsle där det finns bevis för potentiell överproduktion.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Jordbrukare inom Europeiska unionen vill också odla många olika sorters grödor.
Farmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
De har ingen möjlighet att kompensera för sina förluster genom att odla andra grödor.
They will not have the slightest chance of compensating for their losses with other crops.
Vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket odlingsbar mark för att kunna odla tillräckligt stora mängder konventionella energigrödor.
We simply do not have enough arable land to grow sufficient quantities of conventional energy crops.
Vi måste odla denna kultur på alla nivåer i utbildningen.
We must cultivate this approach at all levels of education.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Jordbrukarna är ofta tvingade att odla en viss gröda, och när denna gröda inte går bra, blir de ruinerade.
Farmers are often forced to cultivate a product and, if the product does not do well, it is destroyed.
De odlar inte bara för att försörja sig, utan för att leva, och det är stor skillnad.
They farm, not just for a living, but in order to live, and this makes a difference.
Han sa, "Vi odlar i stor omfattning, inte intensivt.
He said, "We farm extensively, not intensively.
Man säger att det är ologiskt att avsätta en miljard till att odla tobak och sedan betala för att bekämpa tobaken.
People have said that it is inconsistent to allocate a billion to tobacco farming and then pay out for the campaign against tobacco.
Norrmännen odlar lax vid mynningarna till de älvar där det finns naturlaxstammar.
The Norwegians breed salmon in the estuaries of rivers where there are stocks of natural salmon.
Tycker ni kanske att det låter hälsosamt när jag säger att det är möjligt att odla så kallade superlaxar som växer åtta gånger snabbare än hittills?
Does it sound healthy to you, for instance, when I say that it is possible to breed super salmon which grow eight times faster than before?
För det första, sådan upptäckter som gener är inte patenterbara, växt- och djursorter och förfaranden för att odla respektive föda upp växter och djur är undantagna från patent.
First of all, discoveries such as genes are not patentable; plant and animal varieties and procedures for the breeding of plants and animals are excluded from patents.
För berberna är det tradition att odla sin särart och värna om sitt oberoende som kabyler.
Traditionally, Berbers have cultivated their own culture and identity and have maintained a substantial measure of independence in Kabylie.
Och vi matar dem -- självklart sterilt -- med vad vi kallar cellodlingsmedier -- som är deras mat -- och vi odlar dem i inkubatorer.
And we feed them -- sterilely of course -- with what we call cell culture media -- which is like their food -- and we grow them in incubators.
På detta sätt väljer, odlar och stöder de den ena eller andra konst- och kulturformen, olika slags estetik och kvalitet, intimt beroende av utbildningsnivå och den personliga utvecklingen.
In these ways they select, cultivate and promote one form or another of art and culture, different aesthetics and quality, in close dependency on education and their personal development.
Vi använder grönsaker runt skolområdet, så att de odlar sina egna grönsaker.
And we use vegetables around the school ground, so they raise their own vegetables.
odla (also: bruka)
Alltsedan människorna började odla jorden, sysslar de med genetik utan att veta om det.
Ever since human beings have tilled the soil, they have been practising genetic engineering without knowing it.

2. medicine

Synonyms (Swedish) for "odla":

odla
Swedish

Context sentences for "odla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är grunden för att odla fram en ny form av social inovation som har stor potential.
It's the basis of growing a form of social innovation that has real potential.
SwedishEuropeiskt stöd för att odla tobak är varken moraliskt eller ekonomiskt försvarbart.
European support for tobacco production is neither morally nor economically defensible.
SwedishDe har ingen möjlighet att kompensera för sina förluster genom att odla andra grödor.
They will not have the slightest chance of compensating for their losses with other crops.
SwedishMulder sade att ingen jordbrukare kommer att börja odla någonting om priset är för lågt.
Mr Mulder mentioned that no farmer will start producing anything if the price is too low.
SwedishJag anser också att man med modern växtproduktion kan odla ännu bättre grödor.
I am also of the opinion that even better plants can be cultivated with modern plant production.
SwedishMiljoner barn som saknar föräldrar sliter ut sina kroppar för att odla den mat de behöver.
Millions of children with no parents wear themselves out cultivating the food they need.
SwedishEuropa excellerar här än en gång i konsten att odla paradoxen.
Europe is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
SwedishEuropa excellerar här än en gång i konsten att odla paradoxen.
(FR) Europe is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
SwedishDe spanska bomullsodlarna vill - vi vill - fortsätta odla bomull.
The Spanish cotton growers want - we want - to continue growing cotton.
SwedishMiljoner barn som saknar föräldrar sliter ut sina kroppar för att odla den mat de behöver.
Moral appeals are of no use in stopping the spread of the virus.
SwedishI Polen används trots allt mer mark för att odla potatis än i något annat land i Europa.
After all, more land is given over to growing potatoes in Poland than in any other country in Europe.
SwedishVi borde istället uppmuntra tobaksodlarna att odla andra grödor och erbjuda dem ekonomiskt stöd.
Instead we should be encouraging tobacco growers to diversify and provide aid to assist them.
SwedishOdla druvor är inte lätt...... men det har i alla fall sina fördelar.
Growing grapes isn't easy but at least it's got its benefits.
SwedishJag ser emellertid inga uppenbara fördelar med att odla genetiskt modifierade produkter i Europa.
However, I see no certain gains from growing GM products in Europe.
SwedishOch från de tio budorden till att odla skägg – Leviticus säger nämligen att man inte får raka sig.
And from the Ten Commandments to growing my beard -- because Leviticus says you cannot shave.
SwedishI min region minskar beredvilligheten att odla skog mycket starkt just bland efterträdarna på gårdarna.
The willingness of successive farmers to plant forests in my region is receding sharply.
SwedishFörra året användes omkring 900 000 hektar uttagen mark för att odla biomassa i energisyfte.
Last year about 900 000 hectares of set-aside land were used for growing biomass for energy purposes.
SwedishFörra året användes omkring 900 000 hektar uttagen mark för att odla biomassa i energisyfte.
Last year about 900 000 hectares of set-aside land were used for growing biomass for energy purposes.
SwedishAtt odla baljväxter är mycket viktigt för bindning av koldioxid.
Growing leguminous plants is very important for binding CO2.
SwedishRegeringen utlovade en skattepremie under 20 år till dem som använde mark för att odla träd.
The Government had promised a 20‑year, tax-free premium for the use of lands for the production of trees.