"odling" English translation

SV

"odling" in English

volume_up
odling {comm. gen.}

SV odling
volume_up
{common gender}

1. general

Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.
Licit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
Vad är exempelvis egen odling, det vill säga odling av plantor?
What, for example, is self-cultivation, that is to say, the cultivation of plants?
Globalt sett har odling av genetiskt modifierade organismer ökat dramatiskt under de senaste åren.
On a global scale, GMO cultivation has increased dramatically in recent years.
odling (also: utveckling, växt, storlek, uppväxt)
volume_up
growth {noun}
Vi har dessutom en politik som främjar odling av energigrödor på god jordbruksmark.
Furthermore, we have a policy of encouraging the growth of energy crops on good agricultural land.
Föredragande Stevenson uppmanar i sitt betänkande kommissionen att stimulera odling av proteinhaltiga grödor som ersättning till djurmjöl.
In his report, the rapporteur, Mr Stevenson, calls on the Commission to promote the growth of crops containing protein so as to replace animal meal.
Men samtidigt finns det en spirande tillväxt av vattenbruk på land som möjliggör en spännande utveckling vad gäller odling av torsk, hälleflundra, piggvar och en mängd andra nyckelarter.
But there is also a burgeoning growth of the inland aquaculture industry which is enabling exciting progress to be made in the farming of cod, halibut, turbot and a host of other key species.
odling (also: ruvning)
odling (also: uppfostran, avel, uppfödning)
odling

2. biology

odling
Europeiska unionen har bevarat något som kan liknas vid en odling och de mänskliga rättigheterna gäller även på detta område.
The European Union has maintained something like a culture of the small and is bound by human rights in this area, too.
Litauen har en gammal tradition av potatisodling, och denna odling ger bra avkastning i Litauen.
Lithuania has an old tradition in the cultivation of potatoes; this culture yields well in our country.
Den andra viktiga punkten är problemet med samexistens mellan odling av genetiskt modifierade organismer och odling av organismer som inte är genetiskt modifierade.
The second important point relates to the problem of co-existence between GM cultures and non-GM cultures.

Context sentences for "odling" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet framstår allt tydligare att detta också innebär slutet på odling av opiumvallmo.
It is increasingly clear that this also means stamping out opium poppy production.
SwedishHistorien med förordningen om biologisk odling börjar 1992.
Mr President, the history of the regulation on organic farming began in 1992.
SwedishMed ändringsförslag 38-40 möjliggörs odling av vin på små odlingslotter.
Amendments Nos 38 to 40 allow suspension of wine growing on small plots of land.
SwedishIntegrerad odling hör numera till självklarheterna i vardagen för jordbruket.
It is self-evident that integrated husbandry has become part of everyday agricultural life.
SwedishDet hotas på grund av den odling i nätbassäng som norrmännen bedriver i Tanafjorden.
An added danger is the net breeding that is practised by the Norwegians in the Teno fiord.
SwedishEU:s bioteknikindustri hävdar att odling med genmodifierade produkter är oundvikligt.
The biotech industry in Europe alleges that GM farming is inevitable.
SwedishMer än 4 miljoner hektar och 465 000 arbetstillfällen beror på denna odling.
More than 4 million hectares and 465 000 jobs depend on this crop.
SwedishVi försöker att uppmuntra odling av proteingrödor i Europa, inte att underlätta import.
We are trying to encourage the growing of European protein crops, not to facilitate imports.
SwedishDe ger incitament för att ersätta odling av livsmedelsgrödor med bränslegrödor.
They provide incentives to replace food crops with fuel crops.
SwedishDetta måste ses utifrån en rad problem som finns i samband med vattenbruk och med odling av lax.
A whole host of problems surround aquaculture and salmon farming in general.
SwedishFörbudet mot ny odling på samma mark kommer att vara mycket positivt för effektiviteten.
The ban on replanting on the same land will encourage efficiency.
SwedishJämlikhet för kvinnor, avskaffande av barnarbete och analfabetism, monokulturell odling inom jordbruket.
Equality for women, abolition of child labour and illiteracy, monoculture farming.
SwedishEnligt ändringsförslag 33 skall ekologisk odling få ekonomiskt stöd även i tredje land.
Amendment No 33 calls for financial support for ecologically sound farming in third countries also.
SwedishDet måste ske en alternativ odling, men det kan säkert låta sig göras.
There would have to be alternatives, but surely it can be done.
Swedish1.Kan kommissionen meddela om det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för odling av medicinalväxter?
1.indicate whether financing exists for the production of medicinal herbs;
SwedishDet kan handla om ekologisk odling, extensiv drift och skogsgallring.
This may be organic farming, extensification or reforestation.
SwedishEkologisk odling har varit en logisk utveckling för många av dem.
Going organic has been a logical development for many of them.
SwedishNu har vi ytterligare en anledning att främja ekologisk odling.
Now, there is a further argument for promoting organic farming.
SwedishDet är marknaden och den enskilde bonden som skall bestämma när en odling skall läggas ned.
It should be the market and the individual wine-grower who should decide when to close down a vineyard.
SwedishDäremot kan målet inte nås i den omfattning som krävs genom ekologisk odling.
However, an ecological rural economy will not enable this objective to be as generally achieved as it has to be.