"ojämn" English translation

SV

"ojämn" in English

SV ojämn
volume_up
{adjective}

1. general

ojämn (also: udda, olika, olika lång)
volume_up
uneven {adj.}
En mellan länderna ojämn avreglering av marknaden vållar stor förtrytelse.
Uneven opening of the market between countries brings huge resentment.
Rapporten visar att tillväxten trots alla ansträngningar är ojämn.
The report shows that growth has been uneven, despite all our efforts.
Den bilaterala handeln är dock ojämn, eftersom Indien endast är unionens tionde största handelspartner.
Nonetheless, bilateral trade is uneven, as India is only the Union's tenth trading partner.
ojämn (also: grym, grov, ohyfsad, enkel)
volume_up
coarse {adj.}
ojämn (also: krampaktig, ryckig, stötig)
volume_up
jerky {adj.}
ojämn (also: sträv, skrovlig, knölig, knagglig)
Den gamle mannen sträckte ut sin ojämna klo efter kvinnans hand, tog den och lämnade mig ifred.
The old man reached out his knobbly claw for the woman's hand, and found it, and left me alone.
ojämn (also: sträv, skrovlig, knölig, knagglig)
volume_up
knobby {adj.}
ojämn (also: avlägsen, udda, konstig, enstaka)
volume_up
odd {adj.}
Jämna födelsedatum till höger, ojämna till vänster.
Even-numbered birthdays on the right, odd-numbered on the left.
Men ofta kanske du behöver olika sidhuvuden för den första sidan och för jämna och ojämna sidor.
However, you may often need a different header for the first page or for even and odd-numbered pages.
Bytet mellan jämna och ojämna sidformatmallar och mellan Första sidan och Vänstersida sker automatiskt om du definierar en Nästa formatmall.
Switching between odd and even Page Styles and between First Page and Left Pages can be done automatically by defining the Next Style.
ojämn
volume_up
patchy {adj.}
Den kliniska forskningen är långsam och ojämn.
Clinical research is slow and patchy.
Våra befintliga lagar om djurens välbefinnande tillämpas alldeles för ojämnt.
The enforcement of our existing laws on animal welfare is far too patchy.
Utnyttjandet av denna och andra ordningar är emellertid ojämnt.
However, the take-up of this and other schemes is patchy.
volume_up
raggedy {adj.} [Amer.]
ojämn (also: , grov, ohyfsad, våldsam)
volume_up
rough {adj.}
ojämn (also: ohyfsad, kraftig, robust, kraftfull)
volume_up
rugged {adj.}
ojämn (also: olika)
Vi har en ojämn situation med ojämnt skydd av det som finns vid kustområdena.
We have an unequal situation with unequal protection of what is to be found in the coastal areas.
Översikten av förberedelserna återspeglar en situation som jag skulle beskriva som ojämn.
The framework of preparations presents a situation which I would call unequal.
Konkurrenssituationen är mycket ojämn, och den riskerar att ytterligare förvärras i detta avseende.
The situation is very unequal, and there is a risk of its deteriorating further.

2. grammar

ojämn (also: oregelbunden)

3. "plötslig, tvärt avbruten"

volume_up
abrupt {adj.} (sudden, unexpected)

4. figurative

ojämn (also: trasig, trött, raggig, ovårdad)
volume_up
ragged {adj.}

5. pejorative

ojämn
volume_up
spotty {adj.} [Amer.] [pej.]

Synonyms (Swedish) for "ojämn":

ojämn

Context sentences for "ojämn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det andra tycker jag asyl- och invandringspolitiken fortfarande verkar vara ojämn.
Secondly, the policy on asylum and migration appears to me to still be lacking in balance.
SwedishBehandlingsmetoderna skiljer sig åt och tillgången till sjukvård är ojämn.
Treatment methods differ and access to the health care is imbalanced.
SwedishTrots svårigheterna vill vi göra vägen mot fred mindre ojämn i framtiden.
Despite its difficulties, we would like to make the path to peace less bumpy in the future.
SwedishDet krävs ett visst mått av ojämn fördelning för att stimulera till modernisering och dynamik.
There has to be a certain difference in distribution to stimulate modernisation and dynamism.
SwedishEU-medborgarnas tillgång till lämplig vård är mycket ojämn.
Access to adequate treatment for the citizens of Europe is very lopsided.
Swedish31,5 procent av Europaparlamentets ledamöter är kvinnor, dock med ojämn fördelning mellan de olika länderna.
31.5% of MEPs are women, but they are distributed over a wide area.
SwedishDet kommer att vara en lång väg, och ibland en mycket ojämn sådan.
It will be a long road, sometimes a very bumpy one.
SwedishKonkurrenssituationen är mycket ojämn, och den riskerar att ytterligare förvärras i detta avseende.
Madam President, Finland has had a period of transition to adapt regulations for imports of alcohol to EU levels.
SwedishDet blir allt vanligare med en ojämn fördelning av torka och regn, och vindarna blir allt häftigare.
Imbalances in the frequency of drought and rainfall are becoming more and more common, and winds are becoming more and more violent.
SwedishFörst genom att balansera en ojämn kostnadsfördelning skapar vi en förutsättning för att budgeten skall kunna fungera i framtiden.
By correcting the unbalanced distribution of the burden we create the conditions for a viable budget for the future.
SwedishSom kommissionsledamoten framhöll har vägen fram till den slutliga överenskommelsen om denna mycket komplicerade text varit lång och ibland ojämn.
As the Commissioner indicated, it has been a long and sometimes bumpy road towards the final agreement on this very complex text.
SwedishDet kommer att leda till en inkonsekvent och ojämn användning av instrumentet och därmed till ett bristande förtroende för konceptet ömsesidigt erkännande.
This will result in it being applied inconsistently and unevenly and, therefore, in a lack of trust in the concept of mutual recognition.
SwedishVägen ut ur den ekonomiska krisen är ojämn och dessutom har de finanspolitiska problemen i Grekland och andra medlemsstater skakat om euroområdet.
The way out of the economic crisis is a bumpy one and, in addition, the fiscal problems in Greece and other Member States have rocked the euro area.
SwedishFördelningen av jordbruksbidrag är ojämn ännu i dag, finansiella medel pumpas fortfarande runt utan syfte och fortfarande främjas prestigefyllda projekt.
To this day, the imbalance in the distribution of agricultural subsidies exists, funds are still being pumped around without any purpose and prestigious projects are still being promoted.
SwedishJag anser att man bör fästa lika stor vikt vid de sociala faktorerna: lika möjligheter, rättvis inkomstfördelning, bekämpande av extremt ojämn fördelning av rikedom och fattigdom.
We believe that equal weight must be given to social aspects such as equal opportunities, a fair distribution of income and closing the gap between the rich and the poor.
SwedishI verkligheten fastställdes olika intensitetsnivåer i kontrollen och mycket ojämn fördelning erhölls även på grund av den betydande minskningen i uppgifter i några länder.
In fact, the level of intensity of the controls differed and there were also very marked inequalities because of the significantly lower commitment on the part of some countries.
SwedishMånga gånger råder det ingen hungersnöd, utan hungern är ett resultat av en ojämn egendomsfördelning; det beror inte heller på befolkningstillväxten, som nämns i betänkandet.
Often there is no famine situation, but famine occurs because of the unfair distribution of property, and population growth, which is mentioned in this report, is not the cause.
SwedishDet kan leda till en ojämn maktfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt de största staterna, när det gäller beslut om gränsöverskridande reglering av medlemsstaternas telekommunikation.
This may lead to an imbalance in the influence of the Member States, especially the large ones, on decision-making on the cross-border regulation of their telecommunications.
SwedishKommissionens meddelande om en ny sjöfartspolitik är en ojämn text som innehåller klara förslag men även tillräckligt med oklara punkter beträffande dess verkliga avsikter.
The Commission communication on a new maritime strategy is a rather unbalanced text. It contains some good proposals, but on quite a number of points there is a vagueness about its true intentions.
SwedishLåt mig också säga att denna fråga aktualiserar samhällsproblem som är långt mer omfattande och allvarliga än ett simpelt fall av ojämn konkurrens mellan privata aktörer.
However, I would also like to say, ladies and gentlemen, that this matter poses much wider and much more serious societal problems than just unfair competition between private operators.