SV oklart
volume_up
{adverb}

oklart (also: okänt, dolt, otydligt, reducerat)
oklart (also: allmänt, svagt, obestämt, vagt)
Oklart formulerade tillämpningskriterier är även anledningen till att genomförandet har dragit ut på tiden i över nio år.
Vaguely formulated application criteria are also the cause of the nine-year plus delay in implementation.

Context sentences for "oklart" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet var oklart om Lissabonfördraget skulle ratificeras av samtliga medlemsstater.
It was not clear whether the Treaty of Lisbon would be ratified by all Member States.
SwedishSom avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
SwedishBetänkandet består av 61 punkter och är omfattande, men enligt min mening mycket oklart.
The report is made up of 61 points and it is exhaustive but in my opinion very opaque.
SwedishHär är det ännu oklart i vilken utsträckning bankerna kommer att delta.
The extent to which the banks will participate is an open question here.
SwedishDet är fortfarande oklart om detta är ett effektivt instrument eller inte.
Whether or not this is an effective instrument is still unresolved.
SwedishÄven om det slutliga målet för resan är oklart, vet vi mycket väl åt vilket håll vi ska gå.
Even if the destination is imprecise, the direction is known quite well.
SwedishDet torde knappast vara oklart för någon att direktivet om nya livsmedel är misslyckat.
As almost everyone now knows, the novel foods regulation has failed.
SwedishDet är dock fortfarande ganska oklart om antiterroriststrategin har lyckats.
It remains somewhat questionable, however, whether the anti-terrorism strategy has been succeeding.
SwedishDessutom är det oklart vad syftet med ett sådant ingripande skulle vara.
What is more, there is little clarity about what the objective of such an intervention would be.
SwedishDet finns fortfarande mycket som är oklart när det gäller jordbruket.
There is still a considerable lack of clarity over agriculture.
SwedishMen sättet som det har genomförts på är oklart. Därför har jag röstat nej.
However, the way in which it has been implemented lacks clarity, which is why I have voted against it.
SwedishDet är oklart om Tenzin Delek Rinpoche hade full tillgång till rättshjälp under hela rättegången.
Mr President, it is not our place to say whether Tenzin Delek Rinpoche is innocent or guilty.
SwedishFörslagen är uppmuntrande, men det är ännu oklart hur dessa skulle genomföras och finansieras.
The proposals are encouraging, but it is far from clear how they will be implemented and funded.
SwedishJag trodde att det fortfarande var oklart om minderåriga fortfarande kan dömas till dödsstraff i Iran.
This leaves us with a picture of the current situation without any definite certainties.
SwedishVi bör inte belasta detta initiativ med begrepp, som låter det förbli oklart vems tur det är.
We should not burden this initiative with terms which leave us in the dark as to who is involved.
SwedishMen vad som hade hänt innan och vad som var anledningen därtill är fortfarande mycket oklart.
But there is still a great deal of uncertainty as to what happened before this and what caused it.
SwedishJag vet inte vad som kommer att följa av detta i morgon, men det kommer utan tvekan att vara ganska oklart.
I do not know what will happen tomorrow, but I am sure there will be some confusion.
SwedishBland annat är det fortfarande oklart var dess huvudkontor ska placeras.
For example, the issue of its headquarters remains open.
SwedishJag sade inte - kanske uttryckte jag mig oklart -, att rådet redan har ett dokument i händerna.
I did not say that the Council already has a document in hand.
SwedishAtt definiera samråd som "diskussioner och upprättande av en dialog" är alldeles för oklart.
To define consultation as 'the exchange of views and establishment of dialogue' is far too imprecise.