"om" English translation


Did you mean: öm
SV

"om" in English

volume_up
om {conj.}
SV

om {conjunction}

volume_up
Slutligen kan kommissionen godta ändringsförslag 14 om formuleringen skrivs om.
Lastly, the Commission could accept Amendment No 14 if it were worded differently.
Om så är fallet, om ni har information om detta, kan ni säga om ansökan beviljats?
If it has, if you have that information, please tell me if it has been approved.
Upprätthållandet är desto svårare om det handlar om gränsöverskridande spionage.
Enforcement is much more difficult if cross-border espionage is involved.
Jag vill påminna om att frågorna om protokollet bör handla om protokollet.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
De säger alltid: " Om det gick att göra om, skulle jag göra om denna erfarenhet ".
They all say that given a second chance, they would do it all again.
Jag undrar om det inte borde finnas någon bestämmelse om detta i arbetsordningen.
I wonder whether in fact there should be some provision in the Rules for that.
Det återstår att se om detta räcker eller om vi kan göra ännu mer.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Känner kommissionen till om Spanien har begärt sådant stöd och om företaget Roca S.A.
Does it know whether Spain has applied for such aid and whether Roca S.A.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Det är sant, om det finns några meningsskiljaktigheter blir det inget avtal.
It is true that they do not exist in the event that there is divergence.
Är det rättvist i fråga om kompensation i händelse av utbyte av leverantörer?
Is it fair as regards compensation in the event of replacing providers?
Om den privata sektorn avregleras skulle andelen uppgå till endast tre procent.
In the event of liberalisation of the private sector this would be just 3%.

Synonyms (Swedish) for "om":

om

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishVarifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
SwedishI grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishVi måste samlas kring ett tydligt erbjudande om massivt internationellt bistånd.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
SwedishDe viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
SwedishDetta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
SwedishFiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
SwedishYttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
SwedishSlutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
Finally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
SwedishDet är här kapitlet om social rättvisa börjar, och båda kapitlen är lika viktiga.
This is where the story of social justice begins and both stories are important.
SwedishDen anser inte att dessa numera sterila vatten är värda 86 miljoner euro om året.
It does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
SwedishClaude Turmes talade i inledningen av sitt anförande om Martin Luther Kings dröm.
Claude Turmes referred at the start of his speech to Martin Luther King's dream.