"omedelbart" English translation

SV

"omedelbart" in English

SV omedelbart
volume_up
{adverb}

omedelbart
Punkt ett: ni begär att uppgiften " transportsätt " omedelbart skall avskaffas.
Firstly, you ask for the immediate deletion of the 'mode of transport ' data.
Vi inledde den omedelbart med direkta och punktvisa svar till sektorn.
We have made an immediate start by giving immediate and specific responses in this sector.
Därför finns det således inget omedelbart svenskt intresse i euromyntens utformning.
There is therefore no immediate Swedish interest in the design of the euro coin.
omedelbart (also: genast, direkt, omgående, närmast)
Följande åtgärder måste vidtas omedelbart, och då menar jag ”omedelbart”:
These are the steps which must be taken immediately, and I mean 'immediately':
Kommissionen kommer omedelbart att inleda en undersökning av tilläggssjukförsäkringar.
The Commission will immediately launch a study of supplementary health insurance.
Det är min uppfattning: det kommer att bli en resolution, men inte omedelbart.
That is my understanding: there will be a resolution, but not immediately.
omedelbart (also: rätt, direkt, rakt)
volume_up
direct {adv.}
Svaret från oss alla måste vara direkt och omedelbart.
The response from all of us must be direct and urgent.
Omedelbart in i den högra hjärnan är mycket bättre.
Direct in the right brain, that's much better.
Jag aktiverar den högra hjärnhalvan omedelbart.
I work direct with the right brain.
omedelbart
Enheterna 1-4 är av den farligare VVER 440-230-typen, och bör stängas omedelbart.
Units 1-4 are of the more dangerous VVER 440-230 type, and should be closed forthwith.
De bör antingen åtalas, få en rättegång eller omedelbart släppas fria.
They should either be charged or tried under due process of the law, or released forthwith.
Kommer även rådet att fördöma detta motbjudande förhållande och uppmana IRA och Sinn Féin att omedelbart upplösa sitt olagliga arméråd?
Will the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?
omedelbart (also: på en gång, genast, ögonblickligen)
Båten sjönk omedelbart och hela dess besättning drunknade.
It sank instantly with the total loss of crew.
De visste omedelbart varför de steg upp om morgnarna.
They instantly knew why they woke up in the morning.
Varan levereras omedelbart när du gjort beställningen.
Once you place an order, the good will be delivered to you instantly.
omedelbart (also: sedan, därefter, därpå, härnäst)
volume_up
next {adv.}
Regeringen måste ta itu med frågan om bilregistrering omedelbart och bör göra det i nästa budget.
The Government must address the issue of car registration immediately and should do so in the next budget.
Med tanke på den korta tid som står till vårt förfogande krävs ett omedelbart agerande från kommissionen.
What does the Commission plan to do in order to prevent the air traffic chaos in Europe from getting even worse next year?
Om till exempel Italien förde en skakig budgetpolitik ökade omedelbart finansmarknadernas förväntningar på en devalvering.
It naturally falls to the Council to take these suggestions into consideration and it will then formally express its opinion next Monday, I believe.
omedelbart (also: genast)
Och nästan omedelbart stöter vi på ett par avvikelser.
And almost straightaway we actually run up against a couple of anomalies.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
We must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Ibland kommer vi alltså inte överens omedelbart.
Sometimes, then, we do not agree straightaway.
omedelbart (also: genast, ögonblickligen)

Context sentences for "omedelbart" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishSlutligen måste vi omedelbart hjälpa dessa länder att hantera migrationsflödena.
Lastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
SwedishVi ber er därför att omedelbart ta en mycket allvarlig titt på dessa frågor.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
SwedishSom en produktiv sektor förtjänar den omedelbart skydd genom ett specifikt program.
As a productive sector it deserves urgent protection through a specific programme.
SwedishVi vill omedelbart kunna kontrollera och följa utvecklingen på det området.
We want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
SwedishOmedelbart efter mötet kommer förhandlarna att börja sin första arbetssession.
Right after that the negotiators will begin the first session of their work.
SwedishSom ni märker, herr Antonione, finns det ett problem, och det måste lösas omedelbart.
As you can see, Mr Antonione, there is a problem that urgently needs resolving.
SwedishHan säger: ”Jag vill omedelbart uppmärksamma er på de civila dödsoffren i Sri Lanka.
He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.
SwedishVi anser att besluten måste fattas omedelbart, så vi kan inte skjuta upp omröstningen.
We think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
SwedishEftersom landet uppfyller kriterierna bör vi omedelbart inleda förhandlingar med det.
Given that it meets the criteria, we should open negotiations with it at once.
SwedishMen vi måste omedelbart säga att vi kommer att rösta emot texten som helhet.
But we make no bones about the fact that we shall vote against the text as a whole.
SwedishJag har det stora nöjet att omedelbart ge ordet till premiärminister António Guterres.
It is my great pleasure to give the floor to the Prime Minster, António Guterres.
SwedishOm du raderar stycketecknet omedelbart framför en tabell, raderas hela tabellen.
If you delete a paragraph mark directly before a table, you will also delete the table.
SwedishVi har många problem framför oss som måste hanteras omedelbart och utan dröjsmål.
We have many problems on the table that need to be tackled urgently and without delay.
SwedishJag meddelar er omedelbart, och om inte, så ger Alavanos er den rätta informationen.
Should it be incorrect, I shall let you know exactly what is happening, Mr Alavanos.
SwedishJag uppmanar kommissionären och ministerrådet att omedelbart inrätta detta kontor.
I call upon the Commissioner and the Council of Ministers to set up that office today.
SwedishNi är omedelbart beredda att göra dessa länder till andra klassens medlemmar.
Suddenly, you are prepared to make second-class members of these countries.
SwedishRegionerna behöver pengarna omedelbart till återställande och förebyggande åtgärder.
The regions need the money urgently for reconstruction and for prevention.
SwedishVi ska vara stolta över denna märkning och se till att den införs omedelbart.
We must be proud of this statement, and must ensure that it is introduced straight away.
SwedishOrganisationen av marknaden för bananer måste omedelbart ses över.
Mr President, revision of the organization of the market for bananas is urgently needed.