"omsättningen" English translation

SV

"omsättningen" in English

volume_up
omsättning {comm. gen.}

SV omsättningen
volume_up
{common gender}

1. economics

omsättningen

Context sentences for "omsättningen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi nämnde själv hur låga procentsatserna var vid omsättningen av dessa medel.
You mentioned yourself how low the percentages of these resources which are put to use are.
SwedishFör ett andra är omsättningen av kunskaper till praktik mycket viktig för inlärningsprocessen.
Secondly, the transfer of knowledge into practice is very important for the learning process.
SwedishOmsättningen dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.
Profit after net financial items as a percentage of sales.
SwedishDen nationella omsättningen utföll ganska olika.
But when it came to implementing the directive in national law, things turned out very differently.
SwedishÅtgärderna för att stimulera omsättningen av ekologiska bananer kan finansieras inom de nationella och regionala programmen.
Measures to support sales of organic bananas can be financed under national and regional programmes.
SwedishÅtgärderna för att stimulera omsättningen av ekologiska bananer kan finansieras inom de nationella och regionala programmen .
Measures to support sales of organic bananas can be financed under national and regional programmes.
SwedishTill exempel visar de på den avgörande roll den nationella omsättningen har för en framgångsrik europeisk strukturpolitik.
For instance they indicate the decisive part played by national implementation in the success of European structural policy.
SwedishDet är sju procent av omsättningen.
SwedishVi skickar tillräckligt med uppgifter till skattemyndigheterna, bankerna kan möta omsättningen, socialförsäkringsinstituten får uppgifterna.
We give sufficient information to the Treasury, the banks can measure turnovers, the social security offices get the data.
SwedishDet är inte för inte som endast 1 procent av överföringarna och endast 4 procent av omsättningen av köp med kreditkort för närvarande görs i euro.
It is not without reason that as yet, only 1% of transfers and 4% of credit card transactions are performed in euros.
SwedishDet är inte för inte som endast 1 procent av överföringarna och endast 4 procent av omsättningen av köp med kreditkort för närvarande görs i euro.
It is not without reason that as yet, only 1 % of transfers and 4 % of credit card transactions are performed in euros.
SwedishVitaminet är av betydelse för omsättningen av kalk och fosfat och skyddar mot bland annat benskörhet och inflammationsprocesser.
The vitamin is important for things such as absorption of calcium and phosphate, and protects against osteoporosis and inflammatory processes.
SwedishDet går inte an att omsättningen inom företagarkedjan är skattefri mellan medlemsstaterna, men däremot skattepliktig på nationell nivå.
It is not acceptable for transactions to be tax-exempt within the business chain between the Member States but taxable at national level.
SwedishRörelsemarginal efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i procent av omsättningen.
Return on equity Profit after net financial items less full tax divided by average shareholders’ equity.
SwedishDessutom, och det anser jag vara mycket viktigt, uppmanar jag kommissionen att titta på hur omsättningen delas upp i livsmedelsproduktionskedjan.
Also, and I think this is just as important, I would urge the Commission to look at how the returns are divided across the food production chain.
SwedishSå även om omsättningen inom mejerisektorn har genomgått dramatiska förändringar under 2007 kan vi inte garantera att det kommer att fortsätta så i all evighet.
So, while the returns for the dairy sector have changed dramatically during 2007, we cannot guarantee that this will continue forever.
SwedishOmsättningen av de rättsliga bestämmelserna i nationell rätt har stannat upp, även handräckningsprocesserna i Europa sker inte på samma sätt.
The conversion of legal provisions into national law has become bogged down and even the European system of mutual legal recognition is lacking in equivalence.
SwedishTransporter är den del av logistikprocessen som har störst miljöpåverkan och under året har ökningen av transporterna varit förhållandevis låg i jämförelse med den ökade omsättningen.
During the year, the increase in transportation has been relatively low in comparison with the increased business volume.
SwedishDärför är kommissionens betänkanden över omsättningen och användningen av konsumentföreskrifter i medlemsstaterna särskilt viktiga.
Therefore the Commission's reports on the incorporation, into national law, of the provisions governing consumers, and their application in the Member States, are of particular importance.
SwedishJag kan inte låta bli att påminna er om att den årliga omsättningen i sektorn är 402 miljarder euro, varav 113 miljarder per år kommer från export till tredjeländer.
. – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the directive on machinery we are looking at today revises a directive, as you said, dating from 1998.