"omständlig" English translation

SV

"omständlig" in English

SV omständlig
volume_up
{adjective}

omständlig (also: ceremoniös)
omständlig
omständlig (also: besvärlig, klumpig, tung, ohanterlig)
Det är glädjande att vi nu kan göra oss kvitt en byråkrati som är både omständlig och dyr, samtidigt som vi kan uppfylla EU:s krav på livsmedelssäkerhet till punkt och pricka.
I am pleased that we are now getting rid of the cumbersome and expensive bureaucracy, while at the same time we are fully meeting the EU's food safety requirements.
Detta visar att medbeslutandeförfarandet med en jämbördig inblandning av parlamentet, trots att det är omständligt, ändå är det bästa sättet att komma fram till beslut i unionen.
This shows that the codecision procedure with equal involvement of Parliament, despite its cumbersome nature, is nevertheless the best way of reaching decisions in this Union.
omständlig (also: noggrann, detaljerad, utförliga, utförlig)
omständlig (also: oklar, förvirrad, diffus, oskarp)
omständlig (also: vidlyftig, alltför utförlig)
omständlig (also: svävande, tillkrånglad)
omständlig
omständlig (also: krånglig)

Context sentences for "omständlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet verkar vara en mycket omständlig process om det måste ifrågasättas 15 gånger.
It seems to be a very long-winded process if it has to be challenged 15 separate times.
SwedishDet var en lång och omständlig omröstning i utskottet.
It was a long and complicated vote in the committee.
SwedishFelet uppkom i en omständlig kommunikationskedja som skapades genom den överdrivna avskärmningen av Europaparlamentet.
The error is due to a circuitous chain of communication, which itself results from Parliament being walled off to an exaggerated degree.
SwedishDet finns risk för att det blir en omständlig process att rådfråga konsumentorganisationerna i alla skeden av beslutsfattandet.
There is a risk that consulting consumer organisations at all stages of the decision-making process will make this process rather drawn out.
SwedishVi måste alla arbeta tillsammans för att få fram ett ordentligt utarbetat ändringsförslag, snarare än ett som skapats via någon omständlig bakväg.
We all have to work together to have a properly worked out amendment rather than one achieved by some circuitous back door route.
SwedishMen organisationsgraden är mycket låg i de tio nya medlemsstaterna, och att bilda producentorganisationer är en lång och omständlig procedur.
However, the degree of organisation is very low in the ten new Member States, and forming producer organisations (hereafter PO’s) is a long and tedious process.
SwedishProceduren som kommissionen föreslår i sin nya artikel 6, varvid alla medlemsstater enligt den gemensamma nomenklaturen, måste upprätta listor, tycks mig osedvanligt omständlig.
The procedure proposed by the Commission in the new Article 6, requiring the Member States to produce lists based on the common nomenclature, seems particularly long-winded.
SwedishDet är snarare en försäkran om att medborgare som är i behov av hälso- och sjukvård lättare kan få det, utan alltför omständlig byråkrati som annars skulle hindra dem.
Rather, it is an assurance that citizens in need of healthcare can be in a better position to get it, freeing them from bureaucratic shackles that sometimes preclude them from doing so.
Swedish58 av de 64 kurder som gripits försvann till exempel nyligen in till mottagningsenheten och lämnade genast in asylansökningar, vilket innebär en omständlig process.
For example, 58 of the 64 Kurds who were apprehended recently disappeared into the reception centre and immediately submitted applications for asylum, which involves a long-winded procedure.
SwedishVisserligen är detta en långsam och ibland omständlig process, men det är viktigt att vi vidgar våra mål och undersöker verkliga scenarier i världen för att utveckla effektiva strategier.
Admittedly, this is a slow and sometimes tedious process, but it is important that we expand our goals and look at real world scenarios in order to develop efficient strategies.