"omstrukturera" English translation

SV

"omstrukturera" in English

SV omstrukturera
volume_up
[omstrukturerade|har omstrukturerat] {verb}

Det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
Det skulle avsevärt omstrukturera reglerna och ändra metoderna i medlemsstaterna.
It would significantly restructure the set of rules and change practices in Member States.
Dessa mekanismer skulle bidra till att omstrukturera sektorn och stärka dess konkurrenskraft.
Such mechanisms would serve to restructure the sector and improve its competitiveness.
omstrukturera (also: omgruppera)
Det skulle vara orealistiskt, nedlåtande och till och med förödmjukande att försöka absorbera, omstrukturera och försvaga den världens historiska storhet.
It would be unrealistic, patronising and even degrading to seek to absorb, realign and weaken the historical greatness of that world.
Detta skulle med andra ord vara helt oförenligt med våra målsättningar, vilka syftar till att omstrukturera reglerna inom internationell handel till förmån för utvecklingsländerna.
In other words, this would be at complete variance with our objectives, which are aimed at realigning the rules of international trade in favour of the developing countries.

Context sentences for "omstrukturera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
SwedishBanken skötte sig bra i detta hänseende genom att omstrukturera vissa målområden.
The Bank also did well, in this very respect, in restructuring certain target areas.
SwedishDet är meningen att denna bubbla skall användas för att omstrukturera det amerikanska näringslivet.
We are told that they are supposed to make use of this safety net for restructuring.
SwedishAtt ta tjuren vid hornen i dag betyder att radikalt omstrukturera Europas finansindustri.
Taking the bull by the horns today means radically restructuring the finance industry in Europe.
SwedishHur tänker kommissionen hantera behovet av att omstrukturera den europeiska skosektorn?
Good intentions are not, however, enough for Parliament; we call for information on specific points.
SwedishDet är inte möjligt att omstrukturera ekonomin om vi inte prioriterar skapandet av sysselsättning.
There is no chance of restructuring the economy if we do not make job creation our priority.
SwedishVi får inte ta någonting för givet i fråga om hur vi kan omstrukturera den europeiska ekonomin.
We must not take anything for granted in terms of how we get the European economy restructured.
SwedishFör att komma ifråga fick dessa länder lov att drastiskt omstrukturera sin ekonomi.
   – Madam President, we all rejoice in welcoming the peoples of the ten new Member States of the European Union.
SwedishVi måste omstrukturera hela samarbetet så att det blir ett ramverk för en gigantiskt demokratisatsning i hela regionen.
In the light of this, it is only natural to review and debate the Barcelona Process.
SwedishDe 280 miljoner eurona ska inte användas för att omstrukturera.
This EUR 280 million is not for restructuring.
SwedishJag håller med föredraganden om att det finns ett behov av att omstrukturera åtgärderna inom hälsa, sport och kost.
I agree with the rapporteur on the need for restructuring measures in health, sport and nutrition.
SwedishAtt omstrukturera rådet till ett välordnat och effektivt organ ligger i hela Europeiska unionens intresse.
Transforming the Council into a structured and efficient body is in the interests of the whole European Union.
SwedishVi måste också titta på hur man kan stärka och omstrukturera arbetsmarknaden för att förbereda den inför framtiden.
We must also look at strengthening and restructuring the labour market so as to prepare it for the future.
SwedishInnan vi ens talar om att omstrukturera Europas skattesystem, låt oss se till att skatt som ska betalas också drivs in.
Before we even talk about restructuring the European tax regime, let us ensure that tax due is collected.
SwedishVi vill även att det inrättas mekanismer nu för att omstrukturera de enheter som kan få hela systemet att kollapsa.
We also want mechanisms to be established now to remodel the entities that could cause the whole system to collapse.
SwedishKommissionen har svarat på att medlemsstaterna inte bidrar något 2007 med att omstrukturera resurserna.
The Commission has responded to the fact that the Member States are not contributing anything in 2007 by restructuring the resources.
SwedishJag välkomnar särskilt den åtgärd som syftar till att omstrukturera rensningsindustrin och förbättra produktionskvaliteten.
I specially welcome the measure aimed at restructuring of the ginning sector and improving the quality of production.
SwedishDet satsas en hel del på att omstrukturera Europas järnvägar.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a great deal is staked on the restructuring of Europe’s railways.
SwedishDessa regioner har fortfarande en betydande ekonomisk potential om de bara ges möjlighet att omstrukturera sin ekonomi.
These regions still have considerable economic potential if they are given the opportunity of restructuring their economies.
SwedishDet handlar inte om att omstrukturera EU:s budget för att göra den mer dynamisk, utan snarare om att öka budgeten.
It is not a question of restructuring the European budget to make it more dynamic; rather it is a matter of increasing the budget.