"omstrukturering" English translation

SV

"omstrukturering" in English

SV omstrukturering
volume_up
{common gender}

1. general

omstrukturering

2. business

omstrukturering

Context sentences for "omstrukturering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishStatligt stöd beviljas för att göra ett företag lönsamt genom omstrukturering.
State aid is granted in order to make a business profitable through restructuring.
SwedishFör inte så länge sedan genomfördes en omstrukturering av banksektorn i Tjeckien.
Recently in the Czech Republic there was restructuring in the banking sector.
SwedishDetta kräver naturligtvis omstrukturering av vår industri, inklusive en social plan.
This naturally requires a restructuring of our industry, including a social plan.
SwedishOmstrukturering av den europeiska bilindustrin, bland annat Opel (debatt)
Restructuring of the European car industry, in particular the Opel case (debate)
SwedishOmstrukturering är inte ett fenomen som drabbar någon särskild medlemsstat.
Restructuring is not a phenomenon that affects any Member State in particular.
SwedishDet ger också en bättre omstrukturering om arbetstagarna är delaktiga i processen.
The fact of employees participating in the process also leads to better restructuring.
SwedishJag välkomnar även de 280 miljoner euro som ni har tillkännagett för omstrukturering.
I also welcome the EUR 280 million that you have announced for restructuring.
SwedishOrdet ”omstrukturering” är ett ord som det ofta bollas med utanför parlamentet.
This word 'restructuring' is being bandied about a lot outside the House.
SwedishFör det andra har ni, herr Barroso, och jag varit på en konferens om omstrukturering.
Secondly, you, Mr Barroso, and I have been at a conference on restructuring.
SwedishFör det andra har ni, herr Barroso, och jag varit på en konferens om omstrukturering.
Secondly, you, Mr Barroso, and I have been at a conference on restructuring.
SwedishVi behöver insikten att en omstrukturering av industripolitiken skapar arbete.
We must realise that the restructuring of industrial policy creates jobs.
SwedishEn omstrukturering av dessa statspapper skulle urholka deras kapitalbas.
A restructuring of sovereign securities would seriously erode their capital base.
SwedishAlla medlemsländer har påstått sig inse behovet av en omstrukturering av industrin.
All the Member States have said they are aware of the need to restructure the industry.
SwedishDet är mycket viktigt att se till att statligt stöd leder till en lämplig omstrukturering.
It is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
SwedishOmstrukturering av branscher måste kunna ske för att utveckla dessa.
We do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
SwedishMycket större uppmärksamhet behöver ägnas åt företagssammanslagningar och omstrukturering.
Much more attention needs to be paid to industrial mergers and restructuring.
SwedishVissa av dem kan bli konkurrenskraftiga om de får tid till omstrukturering.
Some of them may become competitive if they are given time to transform.
SwedishEn omstrukturering av den privata banksektorn i Indonesien är av avgörande betydelse.
Secondly, it is essential for the private banking sector in Indonesia to be restructured.
SwedishJag delar också föredragandens åsikt att omstrukturering inte är något nytt.
I also share the rapporteur’ s view that restructuring is nothing new.
SwedishJag delar också föredragandens åsikt att omstrukturering inte är något nytt.
I also share the rapporteur’s view that restructuring is nothing new.