"ordentlig" English translation

SV

"ordentlig" in English

SV

ordentlig {adjective}

volume_up
Till att börja med behövs en ordentlig diskussion i budgetutskottet.
To begin with, a proper discussion is needed in the Committee on Budgets.
Som Santer sa är det förutsättningen för en ordentlig diskussion om utvidgningen.
As President Santer said, it is the condition for a proper discussion on enlargement.
Dessa människor fängslas utan ordentlig dokumentation och utan att ställas inför rätta.
These people are taken into prison without proper documentation or proper charges being made.
Kommissionen gör för närvarande en ordentlig utvärdering av följderna av WTO-förfarandet.
The Commission is currently undertaking a careful assessment of the consequences of the WTO process.
Det något komplicerade och långrandiga svar som jag gett bygger på en ganska ordentlig analys av läget.
The somewhat complicated and long-winded reply that I gave is based on a fairly careful analysis of the situation.
Detta är uppenbarligen något som bör övervägas ordentligt.
That is obviously something which needs very careful consideration.
Direktbetalning garanterar inte alls små jordbruk att de personer som arbetar där kommer att få en ordentlig inkomst.
Direct payments for small farms do not provide any guarantee that the people working there will receive a decent income.
Det är därför viktigt att Generaldirektorat XXIII formas på ett bra sätt och att det ger ett ordentligt program.
It is therefore essential for DG XXIII to come up with a decent programme.
Vi är för sådant, men med respekt för ordentliga lönevillkor och inte i form av obligatorisk workfare.
We support these, but with respect for decent wage conditions, and not in the shape of compulsory workfare.
ordentlig (also: frisk, gedigen, säker, giltig)
Men detta måste göras på en ordentlig, sund rättslig grund.
But this has to be done on a proper, sound, legal basis.
En ordentlig samordning är ett absolut villkor och FN har en viktig roll att spela i detta sammanhang.
Sound coordination is an absolute condition, and the UN has an important role to play in this.
Det är av avgörande betydelse att energieffektiviteten kombineras med en ordentlig kostnads-/nyttoanalys.
It is of major importance for energy efficiency to go hand in hand with sound cost-benefit analysis.
Emellertid finns inga ordentliga, enhetliga regler för direkta investeringar.
However, there are no neat, uniform rules for direct investments.
ordentlig (also: full, jämn, kraftig, hel)
Jag tror att vi måste fundera ordentligt på de här frågorna innan vi går in i nästa runda inför det tredje årtusendet.
I think that we should give considerable thought to all these issues before the third millennium round gets under way.
Desto mer nedslående är det för mig att man ännu så länge inte ens har utvärderat resultatet av Uruguayrundan ordentligt.
It is therefore all the more depressing for me that, so far, no comprehensive evaluation of the consequences of the Uruguay Round has been made.
Om vi skall göra något, låt oss sätta i gång, men vi måste göra det ordentligt och sitta ned vid bordet för att ta reda på vad som egentligen är möjligt att uppnå.
If we are to do it, let us get on with it, but we must do it properly and sit down round a table to work out what it is actually possible to achieve.
ordentlig (also: öppen, ärlig, klar, jämn)

Context sentences for "ordentlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGeneraldirektoratet för jordbruk är bestämt i behov av en ordentlig ventilering.
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
SwedishMen förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
SwedishMan måste söka en ordentlig lösning.
I think my French colleagues are right: we need to find a reasonable solution.
SwedishVi måste få till stånd en ordentlig skärpning av hälso- och säkerhetsbestämmelser.
We need to ensure that health and safety regulations are strictly enforced.
SwedishSå vitt jag kan se är det en ordentlig underskattning av kostnaderna för nedmontering.
In my opinion, this is a gross underestimation of the cost of decommissioning.
SwedishÅtminstone där bör vi göra en ordentlig ansträngning, och vissa framsteg är möjliga.
There, at least, we should make a real effort and some progress is possible.
SwedishDet innebär också att vi måste se till att människor kan ge barnen ordentlig omvårdnad.
That also means that we must ensure that people can look after children properly.
SwedishMedlemsstaterna och medborgarna i medlemsstaterna måste få ordentlig information.
We need the Member States and the citizens in the Member States to be properly informed.
SwedishDet europeiska territoriet skall knytas ihop så att alla får ordentlig information.
The network must cover the whole of Europe, so that everybody can be properly informed.
SwedishVi förväntar oss en ordentlig parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsten.
We expect appropriate parliamentary monitoring of the secret services.
SwedishUnder utbrottets första fas saknar människor ofta ordentlig information.
During the first phase of the breakout, people generally lack adequate information.
SwedishMan måste alltid konstatera att den stora majoriteten, efter vad jag tror, är ordentlig.
One must always stress that the great majority, as I believe, do things by the book.
SwedishEn ordentlig reform, inte bara en korrektur av den ena eller den andra institutionen!
A fundamental reform, not just an adjustment to this or that institution!
SwedishDet finns ett brådskande behov av en ordentlig revision, innan dessa material släpps ut.
A radical revision is urgently needed, before these materials are released.
SwedishDet står mycket klart att det måste finnas en ordentlig märkning.
Mr President, it is very clear that there has to be clear labelling.
SwedishDär har vi att göra med en ordentlig överkapacitet på gamla raffinaderier.
Here we have to deal with a substantial overcapacity in old refineries.
SwedishOch om vi skall kunna göra en ordentlig bedömning av 2001 års budget, då måste vi veta det.
And in order to evaluate the 2001 budget effectively, we need to know this.
SwedishJordbrukarna i Storbritannien råkade ut för en ordentlig smäll i samband med BSE.
Farmers in Great Britain have suffered an enormous blow from BSE.
SwedishDet vore kanske lämpligare att först ta sig en ordentlig titt på vad EU:s pengar går till.
It might be more appropriate first to have a long hard look at where EU money is going.
SwedishFör det andra är en ordentlig pension mer än endast ett existensminimum.
Secondly, reasonable pensions are of course more than the minimum necessary for survival.