SV orsakar
volume_up
{gerund}

orsakar (also: medför)
För närvarande orsakar den oberäkneliga råoljemarknaden problem.
Currently, the erratic movement of the crude market is causing problems.
Aids-epidemin orsakar en oerhörd social splittring i utvecklingsländerna.
The AIDS epidemic is causing an unheard of social breakdown in the developing countries.
En faktor som orsakar den är ... den gemensamma jordbrukspolitiken.
One factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.

Synonyms (Swedish) for "orsaka":

orsaka
orsak

Context sentences for "orsakar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi hoppas och tror att de problem den rättsliga grunden orsakar kommer att lösas.
We hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
SwedishDen knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.
A good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
Swedish   – Luftföroreningar orsakar stora problem för folkhälsan inom Europeiska unionen.
   Air pollution causes major public health problems within the European Union.
SwedishI framtiden är det troligt att klimatförändringarna orsakar fler katastrofer.
In the future, climate change makes it likely that we will face more disasters.
SwedishDe orsakar ett oändligt lidande, just bland civilbefolkningen och bland barn.
They result in immeasurable suffering, especially among civilians and children.
SwedishVad gäller de felaktiga formlerna sker hoppen bara till de formler som orsakar fel.
For incorrect formulas, you jump only to formulas that have resulted in errors.
Swedish– Luftföroreningar orsakar stora problem för folkhälsan inom Europeiska unionen.
Air pollution causes major public health problems within the European Union.
SwedishPunkt 7 i den engelska versionen orsakar ett språkligt problem.
   Mr President, paragraph 7, in the English version, presents a linguistic problem.
SwedishTill och med i skolor och på vårdinrättningar orsakar dålig luft allvarliga problem.
Poor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
SwedishJag förstår det som att Jörg Leichtfried säger att turismen orsakar transportproblem.
I understand Mr Leichtfried as saying that tourism causes transport problems.
SwedishFöroreningarna orsakar dödsfall i förtid för tiotusentals européer varje år.
It causes the premature death of tens of thousands of Europeans every year.
SwedishKommer det även att bli året för bekämpning av globaliseringen, som orsakar arbetslöshet?
Will it also be the year for combating globalisation, which causes unemployment?
SwedishTillsammans orsakar dessa tillstånd mycket lidande och många för tidiga dödsfall.
Together, these conditions are responsible for much suffering and many premature deaths.
SwedishEpidemin där orsakar fler döda än väpnade konflikter i den världsdelen.
The epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
SwedishSkarven orsakar skador som äventyrar många fiskodlares och fiskares framtid.
The damage it causes is jeopardising the existence of many fish farmers and fishermen.
SwedishDessa orsakar snedvridning av konkurrensen och försvagar nationella företag.
These lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
SwedishVi försöker uppnå en minskning på 8 procent för sex gaser som orsakar drivhuseffekt.
We are aiming at an 8 % reduction in the emission of six greenhouse gases.
SwedishVar femte europé kommer att ådra sig en sjukdom som orsakar minnesförlust.
Every one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
SwedishLäkarvetenskapen har dock ännu inte ens full kunskap om vad som orsakar sjukdomen.
Medical science, however, still does not even fully understand the causes of the disease.
SwedishBedrägerierna inom EU orsakar varje år skador om cirka 1 miljard euro.
(DE) Fraud in the EU results in losses in the region of EUR 1 000 million a year.