"orsakas" English translation

SV

"orsakas" in English

volume_up
orsak {comm. gen.}
volume_up
orsak [example]
EN

SV orsakas
volume_up
{adjective}

orsakas (also: förklaras)
De många patienterna med sjukdomar, som orsakas av genfel, har väntat alltför länge.
The many patients suffering from diseases attributable to genetic defects have waited for long enough.
Det finns brister i bokföringssystemet, som delvis orsakas av de komplicerade rättsliga och ekonomiska ramarna.
There are flaws in the bookkeeping system, partly attributable to the complex legal and financial framework.

Synonyms (Swedish) for "orsakas":

orsakas
Swedish
orsak

Context sentences for "orsakas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn ansenlig del av miljönedsmutsningen orsakas av små och medelstora företag.
A sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
SwedishRAPEX-systemet utformades för att förhindra olyckor som orsakas av farliga produkter.
The RAPEX system was designed to prevent accidents caused by dangerous products.
SwedishHur många olyckor av olika slag orsakas av alkoholism eller narkotikaanvändning?
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
SwedishTrängsel orsakas av alla fordon, och framför allt av en bristfällig infrastruktur.
Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.
SwedishI nuläget betalar vi alla fortfarande för de skador som orsakas av luftföroreningar.
At the moment, we are all still paying for the damage caused by air pollution.
SwedishTrafikolyckor orsakas både av den mänskliga faktorn och av fordonens dåliga skick.
Road accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
SwedishVi får inte glömma att 70-75 procent av olyckorna orsakas av den mänskliga faktorn
I would point out that 70-75 % of accidents are caused by the human factor.
SwedishVi får inte glömma att 70-75 procent av olyckorna orsakas av den mänskliga faktorn
I would point out that 70-75% of accidents are caused by the human factor.
SwedishGodsfordonen fastnar i trafikstockningar, varav 80 procent orsakas av bilar.
The goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
SwedishJordbrukssektorn förlorar 2,5 miljarder om året till följd av skador som orsakas av ozon.
The agricultural sector loses 2.5 billion a year from the damage caused by ozone.
SwedishBränderna är anlagda eller orsakas av vårdslöshet och det måste vi fördöma.
These fires are deliberate, or due to negligence, and we must condemn that.
SwedishKommissionen beklagar också de miljömässiga och ekonomiska skador som orsakas av bränder.
The Commission also regrets the environmental and economic damage caused by fires.
SwedishKostnaderna för sjukdomar som orsakas av luftföroreningarna stiger dagligen.
The cost of diseases caused by air pollution is rising on a daily basis.
SwedishFyra av fem olyckor till sjöss orsakas av " den mänskliga faktorn" .
Four out of five maritime accidents are due to human error or human incompetence.
SwedishFyra av fem olyckor till sjöss orsakas av " den mänskliga faktorn ".
Four out of five maritime accidents are due to human error or human incompetence.
SwedishJordbrukssektorn förlorar 2,5 miljarder om året till följd av skador som orsakas av ozon.
Nowadays, approximately 350 000 premature deaths a year are linked to air pollution.
SwedishDen stressnivå som orsakas av mobbning och trakasserier på en arbetsplats är oerhört stor.
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
SwedishAtt få företagen att betala för trafikstockningar som orsakas av medlemsstaterna är orimligt.
To make businesses pay for congestion caused by the Member States is nonsensical.
SwedishAffärsverksamheten skulle också gynnas om sjukdomarna som orsakas av föroreningar minskade.
Business would also benefit as a result of less illness caused by pollutants.
SwedishEU måste vara förberett på de faror som orsakas av detta naturfenomen.
The European Union must be ready to face dangers posed by the said natural phenomena.