"otydlig" English translation

SV

"otydlig" in English

SV otydlig
volume_up
{adjective}

otydlig (also: oklar, dåligt formulerad, otyglat)
Rapporten om den undersökningen är fortsatt opublicerad, friserad och otydlig.
The report on that inquiry remains unpublished, sanitised and unclear.
Kommissionen är otydlig på denna punkt, och här behövs ett klarläggande.
The Commission is unclear about this point, and clarification is needed in this area.
Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Varför har rådet infört ändringar som gör den tydliga texten otydlig?
Why did the Council introduce some modifications which made clear language ambiguous?
Dessa undantag var otydligt formulerade och tillät utrymme för tolkningar.
These exceptions had been worded in an ambiguous manner and were open to interpretation.
otydlig (also: obetydlig, dunkel, svag, matt)
volume_up
faint {adj.}
These things are faint.
otydlig (also: blek, dunkel, svag, matt)
volume_up
feeble {adj.}
otydlig (also: oklar, dåligt formulerad)
Där sker saker vid otydliga gränser, eller som dragits upp med linjal vid förra seklets koloniala delning.
We are also witnessing the consequences of ill-defined borders, some of which were drawn on colonial maps in the last century.
Först och främst har man klargjort innebörden i vissa otydligt formulerade inslag i direktivet samt direktivets förhållande till andra direktiv i liknande ämnen.
Firstly, some ill-defined aspects of the Directive have been clarified, as has its relation to other related directives.
Så länge som dessa risker är otydligt avgränsade är det rätt att kommissionen inför lagar för att uppmärksamma dessa risker på lämpligt sätt.
As long as these risks are ill-defined, it is right that the Commission should introduce legislation to mark these risks quite appropriately.
otydlig (also: mörk, dunkel, obemärkt, okänd)
Det tar lång tid att vinna allmänhetens erkännande och oavbrutna namnändringar gör programmen otydliga och dåligt kända.
It takes a long time to get public recognition, and constant changes of name make the schemes obscure and little known.
Men låt oss inte göra pannkaka av alltihop i Europeiska unionen genom olika otydliga regleringar och på ett oansvarigt sätt slänga skattepengar i sjön.
But let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
otydlig (also: dunkel, ogenomskinlig, opak)
volume_up
opaque {adj.}
Vi ställer oss naturligtvis ett antal frågor om det sätt på vilket vi bygger upp försvarsmekanismer när det är tal om oklar, otydlig och icke sund konkurrens.
Of course, we question the way in which we put up defensive mechanisms when there is talk of opaque, unclear and unfair competition.
otydlig (also: oklar, luddig, dunkel, ullig)
volume_up
woolly {adj.}
Ingen tjänar på en otydlig lagtext. Det ger bara mer jobb åt advokaterna.
No one benefits from a woolly legal text, except the lawyers.
otydlig
Genom den formulering som har föreslagits blir dock det delade ansvaret otydligt.
Yet this shared responsibility is blurred again by the wording that has now been proposed.
När det gäller utbudet anser jag att vi inte bör göra åtskillnad mellan gamla och nya tjänster, eftersom gränsen mellan de båda i praktiken är mycket otydlig.
Moreover, as for supply, I think that we should not draw a distinction between old and new services because, in practice, the lines between the two are blurred.
Jag kan hänvisa till ändringsförslag som har gjort saken otydlig genom att man har försökt att få med andra diskussioner i något som endast borde ta upp de aktuella prioriteringarna.
I shall be referring to amendments which have somewhat blurred matters by trying to bring other debates into what should be a clear statement of priorities.

Synonyms (Swedish) for "otydlig":

otydlig

Context sentences for "otydlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser att den metod som valts kommer att resultera i otydlig lagstiftning.
In my opinion, the approach that has been selected will lead to laws that lack clarity.
SwedishOmröstningen var otydlig även för mig, eftersom ni inte räckte upp handen.
The vote was not clear for me, either, because you did not raise your hands.
SwedishDistinktionen mellan de strategiska och operativa dimensionerna är fortfarande otydlig.
The distinction between the strategic and operational dimensions is still vague at present.
SwedishVid en genomläsning av förslaget är kommissionen otydlig på den punkten.
When you read the proposal, there is a vague lack of urgency on the part of the Commission.
SwedishEU har en mycket lång och otydlig meritlista när det gäller dess redovisningsförfaranden.
The EU has a very long and undistinguished record as far as its accounting procedures are concerned.
SwedishDetta skulle dessutom leda till att gränsen mellan donation och röstköp skulle bli mycket otydlig.
In addition, this would make the line between donating money and buying votes a very fine one.
SwedishFör övrigt är effekten på den inre marknaden, andra pelaren i det här direktivet, också otydlig.
Furthermore, the effect on the internal market, this directive's second pillar, is equally vague.
SwedishDenna situation är inte bara otydlig och odemokratisk, den strider framför allt mot fördraget.
Not only is this situation untransparent and undemocratic, it is, above all, contrary to the Treaty.
SwedishFör övrigt är effekten på den inre marknaden, andra pelaren i det här direktivet, också otydlig.
Furthermore, the effect on the internal market, this directive' s second pillar, is equally vague.
SwedishVarför är man så otydlig i Armenien- och i Cypernfrågan?
Why are people so vague about the Armenian question and about Cyprus?
Swedish" Regionalisering" är en otydlig term och jag tycker att denna debatt visar det tydligt.
It is becoming abundantly clear in this debate that the term 'regionalisation' does not have a clear meaning.
SwedishDet berodde inte på processen i sig utan på att texten är otydlig när det gäller Kosovofrågan.
This was not because of the process itself but because of the ambiguity of the text on the Kosovo issue.
Swedish" Regionalisering " är en otydlig term och jag tycker att denna debatt visar det tydligt.
It is becoming abundantly clear in this debate that the term 'regionalisation ' does not have a clear meaning.
SwedishJag anser att texten är lite otydlig i detta hänseende.
I believe that our text is a little confusing in this regard.
SwedishDessutom är definitionen av de illegala invandrare som förordningen kommer att gälla för otydlig.
There is also an absence of clarity in the definition of the illegal immigrants to whom the regulation will apply.
SwedishTermen ”bostadsområde” är både vag och otydlig.
The term 'residential zones' is both vague and imprecise.
SwedishDet finns en sak som är otydlig i resolutionen.
Mr President, the resolution contains a slight inaccuracy: it talks about 'before' and 'after' the electoral period.
SwedishDitt andra argument är att kritiken är otydlig.
Your second argument is that the criticism is unspecific.
SwedishDu har sagt att detta är en kampanj mot Ungern och mot dig personligen samt att denna kampanj är otydlig.
You have said that this is a campaign against Hungary and against you personally and that the campaign is unspecific.
SwedishFör några månader sedan var den första versionen av avtalet för otydlig och den innehöll inte heller liknande garantier.
A few months ago the first version of the agreement was too vague and did not offer similar guarantees.

Other dictionary words