"otydligt" English translation

SV

"otydligt" in English

SV otydligt
volume_up
{adverb}

otydligt (also: okänt, oklart, dolt, reducerat)
otydligt (also: svagt)

Synonyms (Swedish) for "otydligt":

otydligt
Swedish
otydlig

Context sentences for "otydligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI vilken utsträckning tunga lastfordon bidrar till olyckor på vägarna är otydligt.
It is not clear to what extent heavy goods vehicles have an impact on road accidents.
SwedishVidare är betänkandet otydligt eftersom det saknas en definition av reproduktiv hälsa.
The report also lacks clarity because it fails to define reproductive health.
SwedishI fråga om användning av infrastruktur framträder denna relation ännu så länge ofta otydligt.
But when it comes to using infrastructure, the link is often not obvious enough.
SwedishEn viktig orsak var att det politiska ansvaret visade sig vara otydligt.
One important reason was that political responsibility proved anything but transparent.
SwedishDetta sägs i resolutionen, men det sägs otydligt och fel krav ställs.
The resolution says this, but does so badly, and the conditions are wrong.
SwedishUppriktigt sagt är jag rädd att du gav ett ganska otydligt svar till Carlos Coelho.
Frankly, I am afraid you gave a rather waffly answer to Mr Coelho.
SwedishFör mig är det också otydligt vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli efter utvidgningen.
I am also not sure what the financial consequences will be after enlargement.
SwedishDet skulle göra det som Europeiska unionen borde göra just nu otydligt.
This would blur what the European Union should be doing at this time.
SwedishKommissionen håller inte med om att direktivet är otydligt.
The Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
SwedishDet första problemet är att insatsens mandat är otydligt.
The first of these is the lack of clarity in terms of the operation's mandate.
SwedishTidigare fastställdes det på ett ganska otydligt sätt att cabotage är möjligt på tillfällig basis.
In the past, it was stated in rather vague terms that cabotage is possible on a temporary basis.
SwedishAnser kommissionen att de befintliga avtalet är otydligt?
In the Commission's view, does the existing Agreement lack clarity?
SwedishDet är otydligt hur detta ska uppnås och vilka följder det skulle få för de enskilda staterna.
It is not clear how this can be achieved and what consequences it would have for the individual states.
SwedishJag vill här klart och tydligt fastslå att det är högst otydligt var hans förmögenhet kommer från.
I should like to state clearly here that the origin of his fortune is surrounded by a lack of clarity.
SwedishDet dokument som arbetet mynnade ut i är emellertid något otydligt.
The resulting document, however, is not very clear.
SwedishDet förslag som kommissionen presenterade för oss var verkligen ambitiöst, men det var otydligt och saknade konkret innehåll.
The Commission's proposal was indeed ambitious, but it lacked transparency and detail.
SwedishDet har sagts att Schengens regelverk är otydligt.
It has been said that the Schengen acquis is vague.
SwedishJag tror att det budskap parlamentet vidarebefordrar till regeringskonferensen med denna resolution är otydligt.
I believe that this Parliament is sending a confused message to the Intergovernmental Conference through this resolution.
SwedishDet kan vara användbart med icke-bindande instrument, men det kan också leda till att det blir luddigt, otydligt och besvärligt.
It can be a very useful process to use soft law but it can also lead to fuzziness, unclarity and difficulties.
SwedishDet är alldeles uppenbart att detta direktiv i dag är för svagt och otydligt på viktiga punkter, och att det behöver förbättras.
I would like to give a concrete example of this.

Other dictionary words