"ovanligt" English translation


Did you mean: ovänligt
SV

"ovanligt" in English

SV ovanligt
volume_up
{adverb}

ovanligt (also: mycket, sällsynt, osedvanligt)
Rent generellt är det ekonomiska läget och utsikterna fortfarande ovanligt osäkra.
Overall, the economic situation and outlook remain unusually uncertain.
Det är ovanligt känsligt för de skador som orsakas av oljeprodukter.
It is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.
Arbetstagarna och fackföreningarna är ovanligt samarbetsvilliga.
The workers and trade unions are being unusually cooperative.
ovanligt (also: utomordentligt)
Detta förslag har varit behäftat med ett ovanligt stort antal problem.
There has been an extraordinarily large number of problems with this proposal.
Det handlar om ett ovanligt långsamt genomförande i medlemsstaterna och om enorma skillnader i genomförande.
We see extraordinarily sluggish implementation by the Member States and vast disparities in implementation.
Vi måste fråga oss- -om vi hotar den ovanligt stabila Holocen-epoken?
So we have to ask ourselves: are we threatening this extraordinarily stable Holocene state?
ovanligt (also: extra, mer än vanligt)
volume_up
extra {adv.}
ovanligt (also: sällsynt)
Det är tillräckligt ovanligt här för att det skall understrykas.
This happens infrequently enough in this Parliament for it to be emphasized.
ovanligt (also: övernaturligt)

Context sentences for "ovanligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är inte helt ovanligt att man inte tar upp ändringsförslag med föredraganden.
It is not necessarily usual that one clears it with the rapporteur, Mr Mikolášik.
SwedishDet är väldigt ovanligt att man faktiskt får bevittna när ett isberg rullar.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Swedish. – Enligt min uppfattning var den debatt vi just hållit ovanligt omfattande.
   . In my opinion, the debate we have just held was an exceptionally wide-ranging one.
SwedishHon har lagt ned mängder av hårt arbete, vilket är ovanligt i våra dagar.
She has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
SwedishDetta är inte bara ovanligt lågt, utan framför allt är det fyra procent lägre än 1999.
That is not only exceptionally low, but, above all, is also 4% lower than in 1999.
SwedishG7-länderna är ovanligt aktiva och förbereder sig på nya, möjliga åtgärder.
The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
SwedishJag tycker att det är en ovanligt viktig punkt, särskilt med tanke på framtiden.
I believe that to be an extemely important point, particularly with regard to the future.
SwedishDet är ovanligt att ett förslag till direktiv utlöser så heta känslor.
   Madam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.
SwedishDenna debatt handlar om ett ovanligt intressant ämne.
Mr President, ladies and gentlemen, this debate concerns an extremely interesting subject.
SwedishMen, herr ordförande, jag måste säga att jag är ovanligt besviken på kommissionen.
But, Mr President, I must say that in fact I am terribly disappointed in the Commission.
SwedishDet finns ingen kvinna i regeringen, vilket är ovanligt bland EU:s medlemsstater.
There is no woman in the Government and this is something particular in the EU Member States.
SwedishLåt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
SwedishDiklormetan är som vi hört ett ämne med en ovanligt riskfylld profil.
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
SwedishDet är ovanligt att samtliga politiska partier stöder en och samma stora personlighet.
It is rare for all political parties to support one great personality.
SwedishDetta framtida direktiv berör ett speciellt område och har ett ovanligt innehåll.
This future directive touches upon quite a specific area and is not usual regarding its content.
SwedishLinköpings universitet har ovanligt många och breda kontakter med det omgivande samhället.
Linköping University has exceptionally strong connections with the surrounding society.
SwedishJag tror emellertid att den slovenska konstitutionen är ovanligt bra.
I do think, however, that the Slovenian constitution is particularly good.
SwedishDet är ovanligt att en nation får samma chans två gånger i historien.
It is rare that a nation is given the same opportunity twice in history.
SwedishDet är ovanligt att vi här i parlamentet hör en offentlig tjänst försvaras.
It is rare in this Chamber to see a public service being defended.
SwedishDet som händer i Portugal är tyvärr inte något ovanligt, det är bara ett av många exempel.
Unfortunately, what is happening in Portugal is not unique - it is merely a good example.