"på grund av" English translation

SV

"på grund av" in English

EN
EN
SV

på grund av {adverb}

volume_up
på grund av (also: eftersom, därför att)
Inte grund av Bulgarien, utan grund av att vi utgör en värdebaserad gemenskap.
Not because of Bulgaria, but because we are a community of values.
Detta är inte bara grund av låga löner eller bara grund av brist på socialt skydd.
This is not just because of low wages nor just because of lack of social protection.
Önskar rådet reform grund av utvidgningen eller grund av WTO?
Does it want reform because of enlargement or because of the WTO?

Synonyms (Swedish) for "på grund av":

på grund av

Similar translations for "på grund av" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
grund noun
grund adjective
English
grund- adjective
av adverb
English
av preposition

Context sentences for "på grund av" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish grund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishKommissionen lade inte fram detta förslag grund av dogmatism eller envishet.
In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.
SwedishSpindelsilke har också stor potential grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishDet lär till och med har skett avrättningar grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
SwedishDetta kommer inte att lösa problemet med diskriminering grund av nationalitet.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
SwedishJag hoppas att ingen här inne känner hat grund av vad han har antytt om oss.
I hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
SwedishPå sociologiska grunder finns det dessutom en diskriminering grund av härkomst.
On a sociological basis, moreover, there is discrimination according to birth.
SwedishBankerna får inte diskriminera EU-medborgare grund av deras nationalitet.
Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
SwedishDetta hopp förintades återigen grund av Rauf Denktash omedgörliga hållning.
These hopes were once more destroyed by the inflexible attitude of Raouf Denktash.
SwedishVi godtar inte minskad Europaanda eller en antieuropeisk agenda grund av krisen.
We do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Swedish grund av detta ramlade jag och slog mig så illa att jag fick en fraktur.
As a result, I, for one, have suffered a bad fall and have sustained a fracture.
SwedishElise-programmet var ett bra projekt grund av dess omfattande hävstångseffekt.
The Elise programme was a good project in terms of providing great leverage.
SwedishDet slås fast att kvinnors och flickors rättigheter hotas grund av barnäktenskap.
It is stated that the rights of women and girls are threatened by child marriage.
SwedishMen vad det än är måste vi se till att vi inte avskriver det grund av okunnighet.
But whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
SwedishDe dör grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
SwedishInkluderandet av en sådan artikel lyckades inte grund av rättsliga skäl.
The inclusion of such an article in the text did not succeed for legal reasons.
Swedish grund av budgetneutraliteten skall dock endast 248 personer nyanställas.
However, owing to budgetary neutrality there are to be only 248 new appointments.
SwedishVi har masochisterna som lider grund av systemet, men som tycker om att lida.
There are the masochists who suffer as a result of the system, but who like to suffer.
Swedish grund av internationella förpliktelser har vi inte möjlighet att beskatta fotogen.
According to our international obligations, we are not able to tax aviation fuel.