"på halva vägen" English translation

SV

"på halva vägen" in English

EN

SV på halva vägen
volume_up
{adverb}

på halva vägen (also: halvvägs)
Man måste visa betydligt mer villighet att möta parlamentet halva vägen.
It needs to show much greater willingness to meet Parliament halfway.
Men vi får inte stanna halva vägen. Detta gäller både Vitryssland och EU.
Only let us not stop half-way: this applies both to Belarus and the European Union.
Finns det verkligen ingen möjlighet för er att möta oss halva vägen i denna fråga?
Is there really no chance of you meeting us half-way in this?

Similar translations for "på halva vägen" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
halva noun
English
Vågen noun
English

Context sentences for "på halva vägen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi alltid stannar upp halva vägen, skapas det nya verksamhetsområden för extremister.
If we keep stopping half way, we just give the extremists room to manoeuvre.
SwedishMen helt lyckat är det emellertid på ett villkor: det är att ni inte stannar halva vägen.
But it will only be completely successful on one condition: that you do not stop in midstream.
SwedishDet är bättre att stanna halva vägen än att irra bort sig helt och hållet.
SwedishTyvärr stannade kommissionen halva vägen med formuleringen av minimikraven för andra uppfödningssystem.
Regrettably, in formulating minium requirements for other rearing systems, the Commission only went half way.
SwedishKommissionen anser emellertid att det halva vägen är nödvändigt att granska vilka länder som kan få sammanhållningsfondens stöd.
The Commission feels that there needs to be a half-term revision of eligibility for the Cohesion Fund.
SwedishJag insisterar på att det är en revidering halva vägen eftersom den stora revideringen, med planer och kartor, bör komma 2004.
I stress that it is an interim review, as the major review, with the plans and maps, is to take place in 2004.
SwedishVi har det intrycket, att demokratiseringsprocessen i Togo har stannat halva vägen.
Mr President, ladies and gentlemen, we have the impression that the process of democratization in Togo has become stuck half way.
SwedishMin sista synpunkt är alltså uppenbar: Den europeiska tanken går ut på att mötas halva vägen och försöka hitta de bästa lösningarna.
My last point is also clear: European thinking is about meeting each other half way and seeking out the best solutions.
SwedishJag vill tacka Markus Ferber och föredraganden för att de möter oss halva vägen i detta skede.
We do hope that the amendments tabled by the members of the Socialist Group in the area of social affairs, including our own amendments, will as yet be adopted.
SwedishOm rådet inte på något sätt är villigt att möta Europaparlamentet halva vägen nu, kommer utskottet att ändra inställning.
If the Council is not at all willing to meet the European Parliament half way now, then the attitude of this committee will also change.
SwedishVi 785 parlamentsledamöter har lärt oss att mötas halva vägen, att lära oss från varandra och att arbeta bättre tillsammans.
We, the 785 Members of Parliament, have learned to meet each other half way, to learn from each other and to work better with each other.
SwedishFör det andra upplever jag inte att Japan verkligen möter oss halva vägen när det gäller marknadsprotektionism och icke-tariffära handelshinder.
Secondly, so far, I have not got the feeling that Japan is really meeting us half way in terms of market protectionism and non-tariff trade barriers.
SwedishVi befinner oss verkligen halva vägen av en oavslutad resa där vi har slutfört många etapper, men vi befinner oss i en period av risker, osäkerhet och många frågetecken.
We are indeed in the middle of an unfinished journey in which many stages have been completed, but we are in a period of risks, uncertainty and many doubts.
SwedishVår grupp skulle gärna ha sett att Jan Mulder mötte oss halva vägen när det gäller kategori 4 i budgeten, så att vårt förslag om anslag till Palestina och Östtimor kunde ha antagits.
   – Mr President, Commissioner, I have followed the work of the budget rapporteurs, Mr Jan Mulder and Mrs Neena Gill, carefully on behalf of my group.
SwedishNicefördraget har stannat halva vägen, inte bara inom det institutionella området, utan också i viktiga sakfrågor.
Mr President, Commissioner Barnier, Mr President-in-Office, the Treaty of Nice fails to go far enough not only in institutional matters but in a number of important spheres.
SwedishOm mer inkomststöd i stället för prisstöd verkligen blir unionens framtidspolitik, då måste politiken bli trovärdig, och det kan inte förändras genom att man stannar halva vägen.
If more income support is really to replace price support as the future policy of the Union, that policy must be credible, and it will not be if we move the goalposts half way through.