"på köpet" English translation

SV

"på köpet" in English

SV på köpet
volume_up
{adverb}

1. business

på köpet
Situationen är emellertid den att man upprättar en social modell som i realiteten handlar om en harmonisering, till köpet en enhetlig harmonisering.
The situation, however, is that a social model is being established whose real purpose is harmonisation, and uniform harmonisation into the bargain.
Mot bakgrund av erfarenheterna från olje- och läkemedelsindustrin är det till köpet enkelt för företagen att kunna framstå som det lysande exemplet.
In view of our experiences with the oil and pharmaceuticals industries, it would be good if enterprises could become a shining example into the bargain.
Våra offentliga förvaltningar kan inte hantera massmigration i den skalan, och Rumänien och Bulgarien kommer att förlora många av sina mest begåvade och lovande ungdomar köpet.
Our public services simply cannot stand mass migration on that scale, and Romania and Bulgaria will lose many of their brightest and best young people into the bargain.

Similar translations for "på köpet" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
köp noun

Context sentences for "på köpet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu finns den nödvändiga tekniken för detta, som till köpet är mycket enkel och billig.
The technology now exists for this purpose, and is moreover very simple and cheap.
SwedishKorea är fortfarande en ofullkomlig skurkstat, och till köpet en mycket farlig sådan.
It remains a failing and rogue state and a very dangerous one at that.
SwedishTill köpet fungerar det alltjämt bra, vilket det portugisiska ordförandeskapet har visat.
In addition to this, it works well, as the Portuguese Presidency has clearly demonstrated.
SwedishOch till köpet dumpas västerländskt kärnavfall i samma område.
To make matters worse Western nuclear waste is dumped in the same region.
SwedishTill köpet är inkomstsituationen för lantbrukarna inte alltid lika gynnsam i olika delar av Europa.
What is more, farmers in various parts of Europe do not always enjoy a very good income.
SwedishDet får inte hända att reklambyråer eller grossister enbart får pengarna köpet.
It must not be permitted for the money finally to end up in the hands of advertising agencies or wholesalers.
SwedishAvgasutsläpp och trafikrisker var något man fick med köpet, liksom bullret.
Exhaust fumes and the lack of traffic safety were accepted as part of the deal, as well as the noise cars generate.
SwedishTill köpet hävdar den nederländske ministern Bernard Bot att han helt ställer sig bakom Rocco Buttiglione.
What is more, the Dutch minister Mr Bot even says that he is squarely behind Mr Buttiglione.
SwedishHon vill till köpet att det förs över mer pengar från medlemsstaterna till EU:s flyktinghjälp.
To cap it all, she wants more money transferred from the national Refugee Councils to their EU equivalent.
SwedishDen avslappnade och vänliga stämningen får du köpet.
The relaxing and friendly atmosphere is just part of the deal.
SwedishHon vill till köpet att det förs över mer pengar från medlemsstaterna till EU: s flyktinghjälp.
To cap it all, she wants more money transferred from the national Refugee Councils to their EU equivalent.
SwedishSå uppstår återigen ett tvåklassamhälle, till köpet i den känsliga sektorn för inre säkerhet.
Thus a two-tier society again emerges, and, what is more, this is in the sensitive area of internal security.
SwedishVi får t.o.m. en byggnad köpet utan att vi vet vilket långsiktigt ansvar detta för med sig.
We are even getting one of them thrown in for free, without knowing what long-standing liabilities it conceals.
SwedishSå snart det hade antagits - enhälligt till köpet - begravdes detta utmärkta betänkande fullkomligt.
No sooner had it been adopted - what is more, unanimously - this excellent report was buried completely.
SwedishPVC ger till köpet en större mängd avfall efter förbränning, än den mängd som slängdes in i förbränningsugnen.
PVC produces even more waste after incineration than the amount that was sent to the incineration plant.
SwedishOch så är det till köpet problem som skapats av människan.
There are also humanly created problems.
SwedishDet är svårt för en konsument att köpa en PC eller en laptop utan att få operativsystemet Microsoft Windows köpet.
It is difficult for a consumer to purchase a PC or laptop that is not pre-loaded with the Microsoft Windows operating system.
SwedishJag fick din söta flickvän köpet.
And to gut your pretty girlfriend too.
SwedishDet är till köpet en grov underskattning av parlamentet, för vi har ju valts av miljoner medborgare och deras representanter.
In addition, it is contempt of Parliament, since we were elected by millions of citizens and are their representatives.
SwedishDet var en plikt och ett privilegium för dessa personer att underhålla sin herre, även om de förolämpade de andra närvarande köpet.
It was the duty and privilege of these persons to entertain their lord, even if they offended the rest of those present in so doing.