"på lager" English translation

SV

"på lager" in English

SV på lager
volume_up
{adverb}

på lager (also: i lager)
Det handlar om det som redan har lagts lager.
It means that which is already in stock.

Similar translations for "på lager" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
lager noun
läger noun
English

Context sentences for "på lager" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLager 4 läggs först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
Layer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
SwedishDen här tillväxten beror inte bara återuppbyggnad av lager, återhämtningsprogram och export.
This is not only growth based on restocking, recovery programmes and exports.
SwedishDetta leder till att livsmedel ligger lager i stället för att säljas till skäliga priser.
This results in foodstuffs remaining in storage instead of being sold at equitable prices.
SwedishDetta är den signal de behöver för att förnya sitt lager den europeiska marknaden.
This is the signal they need to restock the European market.
SwedishProblemet är att vi har stora mängder kycklingkött lager.
The trouble is that we have large quantities of poultry meat in storage.
SwedishMen här har administrationen i stället växt i lager lager utan att man har blickat framåt.
Here however, the administration has grown by a process of stratification and has not looked to the future.
SwedishYtan detta lager, liksom lager 3, skall luta 1-2 %.
The surface of this layer, and layer 3, the slope 1-2%.
SwedishSå börjar man anlägga lager dessa solida strukturer.
And you start layering these solid structures.
SwedishHan hade redan smugglat in vitamin C i lägret, och nu lyckades han få tag ett lager marmite svarta marknaden.
He'd already smuggled vitamin C into the camp, and now he managed to get hold of supplies of marmite on the black market.
SwedishSom ni ser finns det en omfattande programöversikt lager för våra stats- och regeringschefer och kommissionens ordförande.
As you can see, there is an extensive menu in store for our Heads of State or Government and the President of the Commission.
SwedishJag anser inte att det skulle hjälpa att lägga ett lager av ”religiös korrekthet” till den befintliga politiskt korrekta inställningen.
I do not think that it would help to add a layer of 'religious correctness' to the existing approach of political correctness.
SwedishFinns det någon sammanställning över hur mycket läkemedel vi för närvarande har lager i Europa, och hur mycket vi kan tillverka vid en epidemi?
Is there an overview of how much medication is currently stored in Europe and how much could be produced in the event of an outbreak?
SwedishMed hänsyn till icke-spridningsavtalet för kärnvapen, kan Europeiska unionen inte utan att reagera låta ryskt militärt plutonium läggas lager.
The European Union cannot stand by and allow Russian military plutonium to accumulate as a result of implementing nuclear non-proliferation treaties.
SwedishI det andra spåret försöker man istället växa grafen, som stora homogena lager, direkt substrat av isolatorer eller halvledare, vilket illustreras Fig. 2 (b)-(c).
In the second research course graphene is directly grown on large area insulating or semiconducting substrates, as illustrated in Fig. 2 (b)-(c).
SwedishI dag skulle jag vilja berätta för er om mina tankar om dessa frågor, särskilt fyra områden: insyn, lager, alternativ för hantering av volatilitet och handelns roll.
Today I would like to share with you my thoughts on these issues, in particular on four areas: transparency, stocks, volatility management options and the role for trade.
SwedishI Grekland har konsumtionen sjunkit 65 procent de senaste tio månaderna och lager 20 000 ton har ackumulerats, medan det i Frankrike, den störste fjäderfäproducenten, finns lager 25 000 ton.
In Greece, consumption has dropped by 65 % over the last ten months and stocks of 20 000 tonnes have accumulated, while in France, the biggest poultry producer, there are stocks of 25 000 tonnes.