"på landet" English translation

SV

"på landet" in English

EN
EN
SV

på landet {adjective}

volume_up
på landet (also: omodern, ur funktion, utslagen, ute)
Samtidigt kunde du promenera på en väg landet och se får och lamm som stack ut sina huvuden genom stängslen.
At the same time, you could walk along a country road and the sheep and lambs would stick their heads out through the fences.
No, I'm way out in the countryside.
Tack vare distansarbetet, som gör att många yrkesverksamheter kan bevaras landet, kan informationssamhället vara en viktig bärare av en balanserad regionalpolitik.
Thanks to teleworking, which can enable many types of professional activity to be carried out in the country, it can be an important factor of balanced development of urban and rural areas.

Similar translations for "på landet" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
landet noun
English
land noun

Context sentences for "på landet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishIngen kan tvivla att Sverige, om landet hade velat vara med, hade släppts in.
No one can doubt that if Sweden had wanted to join, they would have been admitted.
SwedishUngern hanterar inte denna typ av aggression rätt sätt och landet måste fördömas.
This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
SwedishLandet har så sätt förbrukat sin rätt att vara partner till Europeiska unionen.
It has therefore abrogated the right to be a partner of the European Union.
SwedishAllt pekar att landet sitter en vulkan som när som helst kan få utbrott.
Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
SwedishMen hur skall man förena god jordbrukssed med jordbrukarnas överlevnad landet?
But how can you find a good farming practice that enables country-dwellers to survive?
SwedishVi vet alla att Ryssland inte levererar kredit, för landet har behov av reda pengar.
We all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
SwedishVad det övriga beträffar skulle landet medellång sikt kunna uppfylla kriterierna.
Otherwise the country would be able to meet the criteria in the medium term.
SwedishMedan du arbetar har du rätt att bo i det nya landet vissa villkor.
And while doing so, you are entitled to live there — subject to certain conditions.
SwedishNormalt sett ska du betala skatt din inkomst i landet där du arbetar.
Normally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
SwedishDet enda landet den inre marknaden som tillämpar reglerna till 100 procent är Norge.
The only participant in the single market which implements the rules 100% is Norway.
SwedishDen vattenkvalitet som varje medlemsstat får beror landet uppströms.
The water quality each Member State receives depends on the country upstream.
SwedishTrots EU:s tydliga budskap till Turkiet agerar landet likväl motsatt sätt.
However, despite Europe's clear message to Turkey, it is acting in a contradictory manner.
SwedishDenna kamp har därför hittills inte haft någon egentlig inverkan situationen i landet.
It has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
Swedish senare år har landet gjort stora politiska och ekonomiska framsteg.
In recent years, the country has made great political and economic strides.
SwedishBulgarien kan inte vänta på en stabilitetspakt, en Balkanplan, landet behöver hjälp nu.
Bulgaria cannot wait for a stability pact, a plan for the Balkans, it needs help now.
SwedishVi måste bygga upp landet nytt och garantera att där finns välgång och fred.
We need to build it anew and ensure there is prosperity and peace.
SwedishDen kanske blir sämre att styra landet än den nuvarande regeringen?
Will it not be worse at governing the country than the current government?
SwedishMan måste med andra ord se till att demokratin får fotfäste i landet, dvs. lokal nivå.
We therefore need to ensure that democracy flourishes in the territory, at local level.
SwedishMin vädjan är egentligen att även det landet nytt skall sättas högt upp på dagordningen.
My request is, in fact, to put this country back on the top of the agenda.
SwedishVi måste erkänna deras arbete och deras rättigheter landsbygden och inom landet.
There must be a recognition of their work and their rights on the land and within the country.