"på motsvarande sätt" English translation

SV

"på motsvarande sätt" in English

SV på motsvarande sätt
volume_up
{adverb}

på motsvarande sätt (also: i motsvarande grad)
För ändringsförslag 4 gäller det som jag nyss sade om Senegal, motsvarande sätt.
What I have already said about Senegal applies correspondingly to Amendment No 4.
Om summorna ändras så ändras formateringen motsvarande sätt utan att du behöver tilldela andra formatmallar manuellt.
If the totals change, the formatting changes correspondingly, without having to apply other styles manually.
Det är viktigt att åtagandena i denna budgetplan återspeglas motsvarande sätt i budgeten för 2006.
It is important that in this financial perspective the commitments that have been provided for should be correspondingly reflected in the budget for 2006.

Similar translations for "på motsvarande sätt" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
motsvarande adjective
sätt noun
sätt verb
English
sätta verb
satt adjective
sitta verb

Context sentences for "på motsvarande sätt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe registrerade värdena formateras motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.
The entered values are formatted accordingly the next time the dialog is called up.
Swedish motsvarande sätt skulle också radnumren anpassas automatiskt om en ny rad 1 har infogats.
Row numbers will also be automatically adjusted when a new row 1 is inserted.
SwedishOm terrorismen är global måste våra motåtgärder vara mycket bestämda men motsvarande sätt globala.
If terrorism is global, our response must be absolutely firm but likewise global.
SwedishDe europeiska tjänstemännen måste kunna vidta åtgärder och hantera brottsligheten motsvarande sätt.
In the same way, Europe's officials must be able to take action and deal with it.
SwedishVi har diskuterat en resolution angående Turkiet isolerat, och även röstat motsvarande sätt.
Now today, in an isolated fashion, we have discussed and voted on a resolution on Turkey.
SwedishDu kan också tilldela styckeformatmallarna ett språk motsvarande sätt.
You can assign a language to Paragraph Styles in the same way.
SwedishI andra operativsystem eller för andra versioner ändras namnet motsvarande sätt.
The name changes accordingly for other operating systems.
Swedish motsvarande sätt måste kommissionen gratuleras till sina riktlinjer.
Equally, the Commission is to congratulated for its guidelines.
Swedish motsvarande sätt väljer du den mapp som ska visas när ett grafikobjekt öppnas under Grafik.
Similarly, under Graphics select the folder that is to be displayed when a graphic is opened.
SwedishJag hoppas att vi i denna press kommer att berömmas motsvarande sätt.
I hope that we shall be appropriately praised by this press.
SwedishOm du klickar på någon av dem kommer den markerade texten i dokumentet att justeras motsvarande sätt.
Click one of them to modify the selected text in the document accordingly.
SwedishEn misslyckad överlåtelse kommer motsvarande sätt att skada oss alla.
An unsuccessful transition will equally damage us all.
SwedishVid tvister får parterna motsvarande sätt välja tillämplig lagstiftning och behörig domstol.
Similarly, should disputes arise, the parties may choose the applicable law and the competent courts.
SwedishDet kommer att regleras motsvarande sätt i alla medlemsländerna.
This is regulated appropriately in all the Member States.
Swedish motsvarande sätt är det inte jag som kontrollerar den kinesiske presidentens kalender eller mötesschema.
In the same way, it is not up to me to fix the schedule and meetings of the Chinese President.
SwedishSamma sak gäller motsvarande sätt för Europeiska unionen.
The same equally applies within the European Union.
SwedishJag anser att vi behöver utveckla detta motsvarande sätt.
I believe that we need to develop this accordingly.
Swedish motsvarande sätt skiljer sig även kommissionens förslag åt.
Similarly, the Commission proposals also differ.
SwedishTredje nivån får motsvarande sätt formatet DT3 och DD3.
The third level will be formatted using DT3 and DD3.
SwedishJag ber om att röstordningen ändras motsvarande sätt.
I ask you to alter the voting order accordingly.