"påfrestning" English translation

SV

"påfrestning" in English

volume_up
påfrestning {comm. gen.}

SV påfrestning
volume_up
{common gender}

påfrestning (also: ton, börda, ansträngning, art)
volume_up
strain {noun}
De utgör en påfrestning på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.
They cause a strain on economic, social and territorial cohesion.
Åtgärderna kommer givetvis att utgöra en påfrestning på de ekonomiska resurserna.
Needless to say, such actions will strain financial resources.
De utsätts för en enorm psykisk påfrestning, vilket i sig är en omänsklig och förnedrande behandling.
They are being subjected to huge psychological strain, which is inhumane and degrading treatment in itself.
påfrestning (also: accent, belastning, betoning, vikt)
volume_up
stress {noun}
Förbudet skapar dessutom avsevärd påfrestning på slakterisektorn.
Furthermore, the ban creates considerable stress in the slaughtering sector.
Vi måste inse, i synnerhet när vädret blir så varmt som det blev under denna vecka, att detta utgör en stor påfrestning vad gäller våra kollegers hälsa.
We have to recognise that, particularly when the weather gets as hot as it did this week, colleagues' health is under a great deal of stress.
Vi måste inse, i synnerhet när vädret blir så varmt som det blev under denna vecka, att detta utgör en stor påfrestning vad gäller våra kollegers hälsa.
We have to recognise that, particularly when the weather gets as hot as it did this week, colleagues ' health is under a great deal of stress.
påfrestning (also: press, börda)
volume_up
tax {noun}
Det kommer nämligen att medföra en kraftig påfrestning på en alkoholpolitik vars ena ben är höga konsumtionspriser, dvs. hög skatt på alkohol.
Doing so will, in fact, put a big strain on alcohol policy which is based entirely upon high prices for consumers, that is to say a high tax on alcohol.

Synonyms (Swedish) for "påfrestning":

påfrestning

Context sentences for "påfrestning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna ekonomiska påfrestning är svår för oss att uthärda.
This financial pressure is difficult for us to endure.
SwedishFör närvarande har vi knappast väljarkårens stöd för någon ytterligare påfrestning på medborgarnas ekonomi.
Currently, we hardly have the support of the electorate for any further pressure on the citizens' purse.
SwedishBehovet är så mycket mer akut som risken för krig i Irak innebär en påfrestning för förbindelserna med arabvärlden i stort.
It is even more urgent as the risk of war in Iraq weighs upon relations with the Arab world as a whole.
SwedishJag stöder det, även om jag vet att det blir en enorm påfrestning för vår ekonomi och att det kommer att kosta 60 miljarder euro per år.
I support it, even knowing that it is a major step for our economy and will cost EUR 60 billion per year.
SwedishMan bör också inse den påfrestning som de känsliga marina vattenbrukssystemen åsamkas från urbaniseringen av kustområden.
Recognition should also be given to the pressures which the delicate marine aqua system faces from urbanisation of coastal areas.
SwedishDen omväg för trafiken som detta medförde innebar för många tusen EU-medborgare en påfrestning på gränsen till det uthärdliga.
The traffic which had to be diverted because of this stretched the patience of many thousands of people in the EU to the limit.
SwedishJag hoppas även att kommissionären kan kasta ut en livlina och ta sig an den socioekonomiska påfrestning som är förbunden med förslagen.
I also hope that the Commissioner can throw a life-line and address the socio-economic hardship associated with the proposals.
SwedishDet andra stora bekymret är den betydande påfrestning som problemet innebär för de berörda länderna, särskilt Malta och Italien.
The second grave concern is the significant toll that this problem is taking on the countries concerned, particularly on Malta and Italy.
SwedishDet andra stora bekymret är den betydande påfrestning som problemet innebär för de berörda länderna, särskilt Malta och Italien.
It is positive that, even with non-economic immigration, equal participation in education, training, work and family reunion is called for.
SwedishDet handlar om en sådan liten del av den totala mjölkproduktionen att jag tror att detta blir en extra stark påfrestning på Europeiska kommissionens budget.
It is such a small proportion of the overall milk production that I feel that this weighs particularly heavily on the European Commission budget.
SwedishDetta är särskilt viktigt för små och medelstora företag där administrationen utgör en oproportionerlig påfrestning jämfört med i andra företag.
This is especially important for small and medium-sized enterprises which are disproportionately burdened by administrative procedures compared with other companies.
SwedishPensionskostnaderna kommer att innebära en påfrestning för stabilitetspakten, och under tidigare mandatperioder har jag då och då hänvisat till detta som en?
The costs of pensions will put pressure on the Stability Pact and, in a previous term of office, I occasionally referred to this as 'a bomb under the EURO '.
SwedishJag har fullständig förståelse för de södra medlemsstaternas oro för flödet av olagliga invandrare och den påfrestning som detta innebär för deras budgetar och för samhället i stort.
I can fully understand the concerns of the southern Member States relating to the flow of illegal immigrants and the pressure it puts on their budgets as well as on society in general.