"påminna om att" English translation

SV

"påminna om att" in English

See the example sentences for the use of "påminna om att" in context.

Similar translations for "påminna om att" in English

påminna verb
om conjunction
om preposition
att conjunction
att particle
English
ätt noun
öm adjective

Context sentences for "påminna om att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill påminna om att direktivet berör 1,5-2 procent av arbetstagarna i Europa.
May I remind you that this directive will apply to 1.5%-2% of workers in Europe.
SwedishJag måste påminna om att bakom alla dessa ord döljer sig män, kvinnor och barn.
I must reiterate that, behind all these words, there are men, women and children.
SwedishJag vill påminna om att parlamentet vid första behandlingen antog 42 ändringsförslag.
I should like to recall that at first reading Parliament adopted 42 amendments.
SwedishJag ber att få påminna om att albinism drabbar 1 av 20 000 i hela världen.
I would like to remind you that albinism affects one in 20 000 people worldwide.
SwedishJag skulle också vilja påminna om att det finns en rad politiska mål i våra avtal.
I also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.
SwedishDet här är helt oacceptabelt, och jag borde påminna om att det redan har fått effekt.
This is unacceptable and I should remind you that it is already having an impact.
SwedishMåste vi påminna om att de första misstankarna om bedrägeri uttrycktes redan 1989?
Must I remind you that the first suspicions of fraud were expressed in 1989?
SwedishMan bör påminna om att Lissabonstrategin främst handlar om industriell verksamhet.
It should be recalled that the Lisbon Strategy mainly relates to industrial activity.
SwedishJag vill påminna om att frågorna om protokollet bör handla om protokollet.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
SwedishJag vill påminna om att förslag som rör förfaranden är något annat än debatt i sakfrågan.
May I remind you that points of procedure are different from substantive debates.
SwedishInför nästa gång vill jag påminna om att vi har bara en minut för röstförklaringar.
For your information for next time, we have only one minute for the explanations of vote.
SwedishJag vill även påminna om att den demokratiska klausulen infördes i samma avtal år 1999.
I must also mention that in 1999 the democracy clause was included in this agreement.
SwedishJag vill också, i likhet med Verheugen, påminna om att det inte är slut ännu.
I also wish to point out, as Mr Verheugen did, that it is not over yet.
SwedishMot denna bakgrund skulle jag vilja påminna om att vi har kommit en lång väg sedan 1994.
In this context, I would like to recall that we have come a very long way since 1994.
SwedishJag vill återigen påminna om att denna storlek är den största i hela regionen.
I keep on saying this: the size is the highest in the whole region.
SwedishJag tror inte att det är nödvändigt att dessutom påminna om att slutavtalet kräver enhällighet.
I do not think I have to remind you that the final agreement requires consensus.
SwedishJag vill påminna om att demonstrationer på åhörarläktaren är förbjudna.
May I remind you that demonstrations in the public gallery are prohibited.
SwedishMan bör kanske påminna om att Moses använde 180 ord för de tio budorden.
I would remind you that Moses managed to write the Ten Commandments in a mere 180 words.
SwedishMen måste man påminna om att det finns regler som skall respekteras.
But there are rules that have to be respected and we have to remember that.
SwedishVi måste tydligen påminna om att det finns 27 medlemsstater i EU.
We obviously have to remember that there are 27 different Member States in the EU.

Other dictionary words

Swedish
  • påminna om att

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.