"påminna oss om" English translation

SV

"påminna oss om" in English

See the example sentences for the use of "påminna oss om" in context.

Similar translations for "påminna oss om" in English

påminna verb
oss pronoun
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminna oss om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen bilder behöver inte vara målande för att påminna oss om krigets tragik.
But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.
SwedishJag tror att det är viktigt att påminna oss om detta, när vi står här i dag.
I think it is important to remind ourselves about this, from where we are now.
SwedishHan hade vänligheten att påminna oss om att konventet var en följd av chocken i Nice.
Mr President, I wish to begin by thanking Commissioner Verheugen for his address.
SwedishDe överlevande kvinnorna och barnen gör rätt i att ständigt påminna oss om detta.
The surviving women and children are right to keep reminding us of this.
SwedishHan hade vänligheten att påminna oss om att konventet var en följd av chocken i Nice.
He very helpfully reminded us that we had the Convention because of the shock of Nice.
SwedishVi måste ibland påminna oss om hur stort Nigeria är och hur stor utmaningen är.
We have to remember sometimes just how big the prize of Nigeria is or how big the challenge.
SwedishVi måste alla påminna oss om att det huvudsakliga motivet med organiserad brottslighet är ekonomisk vinst.
We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
SwedishLåt oss påminna oss om att EG erkände PLO vid toppmötet i Venedig den 13 juni 1980.
Let us remind ourselves of the fact that, on 13 June 1980, at the Venice Summit, the EC recognised the PLO.
SwedishVi måste påminna oss om vad stabilitets- och tillväxtpakten kräver.
We must remember what this Stability and Growth Pact calls for.
SwedishLåt oss påminna oss om att EG erkände PLO vid toppmötet i Venedig den 13 juni 1980.
Let us remind ourselves of the fact that, on 13 June 1980, at the Venice Summit, the EC recognised the PLO.
SwedishDet finns betydande utmaningar, och ledamöterna gör rätt i att påminna oss om dessa.
There are significant challenges, and honourable Members are right to remind us of those significant challenges.
SwedishVi bör i dag påminna oss om det stora bidrag hon har lämnat till frihetens sak på denna kontinent.
We should recall today the major contribution she has made to the cause of freedom on this continent.
SwedishDenna åsikt har upprepats om och om igen i kammaren, och vi måste påminna oss om det igen i dag.
This view has been repeated over and over again in this House and we need to be reminded of it again today.
SwedishEtt av elementen i ordförande Klestils tal just nu handlade om att påminna oss om den allmänna opinionen.
One of the elements in the speech of President Klestil just now was to remind us of public opinion.
SwedishLåt minnet av dessa fruktansvärda händelser alltid påminna oss om vår plikt att ta bättre hand om denna värld.
Let the memory of these terrible events always call to mind our duty to take better care of this world.
SwedishIbland behöver vi påminna oss om att Indien demografiskt sett är världens största demokrati.
in writing. - (PT) Sometimes we need to remember that India is, demographically speaking, the biggest democracy in the world.
SwedishVi fick tillfälle att påminna oss om att Europa inte enbart kan byggas med en inre marknad och en valutaunion.
We had the opportunity to recall that Europe cannot be built solely with an internal market and monetary union.
SwedishDetta samråd ger också en möjlighet att påminna oss om vad som var angeläget vid tidpunkten för textens undertecknande.
This consultation is also an opportunity to recall our concerns at the time when the text was being signed.
SwedishVi bör påminna oss om var det kommer ifrån.
We should remind ourselves where it comes from.
SwedishVi måste påminna oss om att det i Europeiska unionens fördrag infördes rättsligt samarbete i civila ärenden år 1993.
We must recall that the Treaties of the European Union incorporated judicial cooperation in civil matters in 1993.

Other dictionary words

Swedish
  • påminna oss om

More translations in the Greek-English dictionary.