"påminnas" English translation

SV

"påminnas" in English

See the example sentences for the use of "påminnas" in context.

Context sentences for "påminnas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet har visat sig att även nuvarande medlemsstater behöver påminnas om dem.
It has become apparent that existing Member States too need to be reminded of them.
SwedishJag tror inte att kammaren behöver påminnas om hur viktigt tjänstedirektivet är.
I do not think that this House needs any reminding about the importance of the Services Directive.
SwedishDet bör påminnas om att 36 procent av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgränsen.
It should be recalled that 36% of Tanzania's population lives below the poverty threshold.
SwedishSådant är läget och det behöver vi påminnas om här.
That is the situation, and it was right that the House should be reminded of it.
SwedishUppriktigt sagt behövde alla parter påminnas om sitt ansvar.
I must be honest and say that all parties needed to be reminded of their responsibilities.
SwedishDärför är detta ett bra tillfälle för oss att påminnas om denna och många andra frågor som rör oss.
This is, therefore, a good opportunity to remember this and many other issues that concern us.
SwedishKommissionen bör också påminnas om vad som kan hända om den överutnyttjar kommittésystemet inför parlamentet.
The Commission should also be reminded what may happen if it overdoes comitology with this Chamber.
SwedishBehöver någon påminnas om att denna självständighet inte ens har erkänts av alla EU-länder?
Does anyone need reminding that this independence is not even recognised by all of the countries of the European Union?
SwedishDe personer som under flera år har dragit nytta av riskfylld spekulation måste påminnas om vilka skyldigheter de har.
Those people who have profited for years from risky speculation must be reminded of their obligations.
SwedishBehöver någon dessutom påminnas om villkoren för Kosovos så kallade självständighet genom en ensidig förklaring?
Moreover, does anyone need reminding of the conditions of Kosovo's so-called independence, by a unilateral declaration?
SwedishDe berörda länderna - som kommissionsledamot Cecilia Malmström sade - har skyldigheter och de måste påminnas om dem.
The countries concerned - as Commissioner Malmström said - have responsibilities and they must be reminded of them.
SwedishHon är en tjänsteman och bör påminnas om att det är parlamentet som utövar tillsyn över kommissionen och inte tvärtom.
This official should be reminded that it is Parliament that oversees the Commission, and not the other way around.
SwedishAndersson menar att de fattiga östländerna skall påminnas om att den sociala konvergensen skall omfatta även dem.
Mr Andersson thinks that the less wealthy Eastern countries should be reminded that social convergence is to apply to them too.
SwedishMen att tillhandahålla långsiktigt bistånd är någonting annat, och det ger oss ännu ett tillfälle att påminnas om vår egen småaktighet.
Immediately after the disaster, there was a lack of everything, including water, food, tents and blankets.
SwedishDärför är detta ett bra tillfälle för oss att påminnas om denna och många andra frågor som rör oss.
The fact that the government of the Philippines is unable to put an end to crime and protests does not justify the use of barbaric means of this kind.
SwedishJag vill särskilt att den tjeckiske premiärministern Mirek Topolánek ska påminnas om sin skyldighet att genomföra ratificeringen.
In particular, I want the Czech Prime Minister, Mr Mirek Topolánek, to be reminded of the duty to carry out ratification.
SwedishDen måste påminnas om att demokratisering är ett av målen för östpartnerskapet, och Azerbajdzjan ingår i det initiativet.
It must be reminded that democratisation is one of the goals of the Eastern Partnership, and Azerbaijan is part of that initiative.
SwedishHär kan särskilt påminnas om Europaparlamentets fem senaste resolutioner i ämnet, utfärdade mellan september 1999 och januari 2000 .
Between September 1999 and January 2000, the European Parliament adopted no fewer than five resolutions on these issues.
SwedishEuropaparlamentets jordbruksutskott behöver också påminnas om att prisbilden är olika i olika medlemsstater.
The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development also needs reminding that the price situation is different in different Member States.
SwedishBehöver någon, slutligen, påminnas om kosovoserbernas tragiska öde, dvs. att de är förföljda på sina förfäders numera koloniserade land?
Lastly, does anyone need reminding of the tragic fate of the Kosovo Serbs, persecuted on the now colonised land of their ancestors?

Other dictionary words

Swedish
  • påminnas

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Greek dictionary.