"påminnelse om" English translation

SV

"påminnelse om" in English

See the example sentences for the use of "påminnelse om" in context.

Similar translations for "påminnelse om" in English

påminnelse noun
påminnelse- adjective
English
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminnelse om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är en påminnelse om vad man har missat i Sri Lanka till följd av detta våld.
That is a reminder of what has been missed in Sri Lanka as a result of this violence.
SwedishDet är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
SwedishVi måste alltid komma ihåg det, och denna deklaration är en påminnelse om det.
We must always remember that, and this declaration is a reminder of it.
SwedishDen 11 september är helt enkelt en påminnelse om att även osäkerheten har globaliserats.
11 September reminded us that the breakdown of security is also a global phenomenon.
SwedishDebatten i eftermiddag är ännu en kraftig påminnelse om orättvisor runtom i världen.
The discussion this afternoon is yet another vivid reminder of injustices around the world.
SwedishLåt den stå där som en påminnelse om att det är Europas framtid som står på spel.
Let it serve as a reminder that the future of Europe is at stake.
SwedishDetta betänkande innehåller en påminnelse om vad Europeiska läkemedelsmyndigheten borde vara.
This report consists of a reminder of what the European Medicines Agency should be.
SwedishFör människorna i Sydtyrolen är detta en daglig påminnelse om de orättvisor de utsattes för.
For the South Tyroleans, this is a daily reminder of an injustice suffered.
SwedishDet är en kraftig påminnelse om det verkliga tillståndet för den brittiska ekonomin.
It is a powerful reminder of the real state of the British economy.
SwedishDetta är också i Haiti och detta är en påminnelse om varför du kanske skulle vilja ha sex.
This is also in Haiti and is a reminder of why you might want to be having sex, perhaps.
SwedishVi har skickat en påminnelse om detta, och vi anser att det är dags att granska direktivet.
We have sent a reminder on this and we think it is time to review it.
SwedishHändelserna i Frankfurt och Danmark är en påminnelse om det ständiga hotet från terrorismen.
Events at Frankfurt and in Denmark are a reminder of the ever-present threat of terrorism.
SwedishFörra månadens våldsamheter var en påminnelse om den instabilitet som präglar Albaniens politik.
Last month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
SwedishDessa dödsfall är en påminnelse om de allvarliga bristerna när det gäller säkerheten i denna region.
These deaths are a reminder of the gravity of the security situation in this region.
SwedishDetta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
SwedishJag ser inte detta som en läxa, utan som en påminnelse om realiteter.
I do not take that as a lesson, but as a reminder of reality.
SwedishTjernobylkatastrofen är en påminnelse om kärnkraftens risker.
The Chernobyl disaster is a reminder of the risks of nuclear power.
SwedishSiffrorna är också en påminnelse om att talet om framtida strider om vattnet faktiskt måste tas på allvar.
More than 40 %, meanwhile, are without proper water and sewage services.
SwedishDe senaste oljeprisökningarna är en kraftfull påminnelse om att oljemarknaden fortsätter att vara rörlig.
The latest oil price increases are a strong reminder that the oil market remains volatile.
SwedishSiffrorna är också en påminnelse om att talet om framtida strider om vattnet faktiskt måste tas på allvar.
The figures are also a reminder that talk of looming water wars must actually be taken seriously.

Other dictionary words

Swedish
  • påminnelse om

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.