"påminner" English translation

SV

"påminner" in English

SV påminner
volume_up
{neuter}

påminner (also: påminnelse, erinran, kravbrev)
Tekniken påminner oss om våra extravaganser.
They are a reminder of our extravagance.
De senaste internationella händelserna påminner oss om att Europeiska unionen fortfarande består av suveräna stater.
Recent international events are a clear reminder that the European Union is still made up of sovereign States.
Dessa kontroller påminner uppenbart om redan förbjuden inskränkning av personers fria rörlighet över gränserna.
These checks were a striking reminder of earlier restrictions, since banned, on the free movement of persons across borders.

Context sentences for "påminner" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAvslutningsvis påminner jag om rådets honnörsord: ansvarstagande och solidaritet.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
SwedishJag påminner om att direktivet om miljöansvar inte omfattar ekonomiska skador.
The Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
SwedishBland de andra punkterna påminner jag om erkännandet av Kroatien som kandidatland.
Among the other items, I recall the recognition of Croatia as a candidate country.
SwedishPrecis som Medina Ortega sade, påminner detta väldigt mycket om Sisyfos umbäranden.
As Mr Medina Ortega said, this reminds us very much of the labours of Sisyphus.
SwedishDetta är visserligen en detalj, men den påminner om fallet med den polske rörmokaren.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
SwedishDet som hände i Bryssel i måndags påminner mig om Münchenkonferensen 1938.
What happened on Monday in Brussels reminds me of the Munich Conference in 1938.
SwedishJag påminner återigen om hur oerhört viktigt det är att få bort det sociala stigmat.
There is a huge need – and I repeat this – for the social stigma to be lifted.
SwedishDet är den beräknande intelligensen som påminner mig när jag måste tvätta mina kläder.
It's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry.
SwedishParlamentet ”påminner om de utvecklingsfördelar som Singaporefrågorna kan föra med sig”.
It 'highlights the development benefits that the Singapore issues may engender'.
SwedishDet påminner lite om den brittiska banken Northern Rock under de senaste veckorna.
It is a bit like the Northern Rock bank in the UK over the past few weeks.
SwedishJag påminner om att Europeiska unionen inte är någon sammanslagning av regioner.
I would point out that the European Union is not the sum of its regions.
SwedishJag påminner Cornillet om att detta betänkande alltid har varit omstritt.
I would point out to Mr Cornillet that this report has always been controversial.
SwedishDenna katastrof påminner oss om vårt ansvar som politiker.
Madam President, this drama reminds us of our responsibility as politicians.
SwedishUtskottet påminner om Lissabonprocessens målsättning, vilket också Cercas gör.
The committee recalls the goals of the Lisbon Process, as does Mr Cercas.
SwedishOch här ser han ett flockmönster som påminner honom om giraffer i Tanzania.
And here, here he sees a grouping pattern that reminds him of the Tanzanian Giraffe.
SwedishEuropeiska unionen är, det påminner jag om, en stor importör av tobak och kvalitetstobak.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
SwedishDen påminner om tragedin i Moskvateatern, och det är mycket man kommer att tänka på.
It is reminiscent of the tragedy in the Moscow theatre and brings many things to mind.
SwedishMen klokt nog påminner oss Langen om de enorma möjligheterna för den europeiska industrin.
But Mr Langen wisely reminds us of the enormous potential for European industry.
SwedishDetta påminner mig om Stalineran, när personer retuscherades bort från fotografier.
This reminds me of the Stalinist days, where people were airbrushed out of photographs.
SwedishMen precis som föredraganden påminner är inte prisstabilitet något neutralt begrepp.
But, as the rapporteur remarked, price stability is not a neutral concept.