"påminner mer om" English translation

SV

"påminner mer om" in English

See the example sentences for the use of "påminner mer om" in context.

Similar translations for "påminner mer om" in English

påminner noun
English
påminna verb
mer adjective
English
mer adverb
English
mer- adjective
English
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminner mer om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen det här påminner mer om att fattigare länder lämnar välgörenhetsbidrag till blomstrande länder.
But this seems more like poorer countries making charitable contributions to prosperous ones.
SwedishVåra debatter i detta forum påminner mer om monologer som avlöser varandra än om verkliga diskussioner.
Our debates within this Chamber increasingly resemble a series of monologues than real exchanges.
SwedishDet vore bättre om hon höll sig till sitt eget förslag som påminner mer om Grundtvigs budskap om Lokes och Tors frihet.
It is totalitarian to want to give the state a specific opinion and lock people into a specific policy.
SwedishDet här förfarandet påminner mer om krislagstiftning än om någonting som vi vill se i ett framåtsträvande Europa.
This procedure is more reminiscent of emergency legislation than of what we would like to see in a progressive Europe.
SwedishDen påminner mer om ett falskt lotteri.
It is more reminiscent of a fake lottery ticket.
SwedishSocialisterna beklagar den här typen av omröstningar, som påminner mer om rysk roulette än om ett seriöst parlamentariskt arbete.
The Socialists are unhappy with this type of vote, which looks more like Russian roulette than serious parliamentary work.
SwedishDet vore bättre om hon höll sig till sitt eget förslag som påminner mer om Grundtvigs budskap om Lokes och Tors frihet.
She would do much better to stick to her own proposal, which is much more reminiscent of Grundtvig’s message of ‘freedom for Loki as well as for Thor’.
SwedishFörslagen i texten är orealistiska och påminner mer om förlamande mantran.
The proposals contained in this text are unrealistic and are nearer to mind-numbing mantras; waste and bureaucracy still have a bright future ahead of them.
SwedishUtnämnandet av dess styrelse påminner mer om det valsystem som används för Europeiska forskningsrådet, vilket den vetenskapliga världen har lovordat.
The election of its governing board is more closely reminiscent of the election system employed with the European Research Council, which the scientific world has commended.
SwedishResultatet av sådana uttalanden blir en förtroendekris för institutionerna i Central- och Östeuropa och de påminner mer om en dolkstöt i ryggen än en form av hjälp.
The result of such pronouncements is a loss of faith in the institutions of the Central and Eastern European countries and they look more like a stab in the back than a form of assistance.
SwedishDe formulär som det ersätter – E111, E128, E110 och E119 – påminner mer om tillsatsämnen i mat än hälsovårdspass, men det gläder mig att detta kort nu kommer att ersätta dem i god tid.
The forms that it is replacing – E111, E128, E110, and E119 – sound more like food additives than health passports, but I am pleased that this card will now replace those in good time.

Other dictionary words

Swedish
  • påminner mer om

Search for more words in the English-Swahili dictionary.