"påminner mycket om" English translation

SV

"påminner mycket om" in English

See the example sentences for the use of "påminner mycket om" in context.

Similar translations for "påminner mycket om" in English

påminner noun
English
påminna verb
mycket adjective
mycket adverb
mycket pronoun
English
mycket
English
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminner mycket om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishXML-formatet i en indexfil för webbplatskartor påminner mycket om XML-formatet i en webbplatskartefil.
The XML format of a Sitemap index file is very similar to the XML format of a Sitemap file.
SwedishDet som nu står på dagordningen, påminner mycket om en annan union, som störtade samman för ett par år sedan.
What is now on the agenda is very reminiscent of another union which collapsed a few years ago.
SwedishNanovetenskap påminner mycket om informationsteknik.
Nanosciences are very much like information technology.
SwedishMordet har bemötts med en mur av tystnad och hotelser, vilket påminner mycket om de metoder som maffian tillämpar på andra håll.
That murder has been met by a wall of silence and intimidation little different from that imposed by the Mafia elsewhere.
SwedishDu påminner mycket om honom.
SwedishDen påminner mycket om vad som hände i Addis Abeba för några år sedan.
Mr President, this situation, as all the others have said, is very tragic: it resembles very much what happened a few years ago in Addis Ababa.
SwedishDet slutliga förslaget påminner mycket om spanska och italienska bestämmelser för hamnmonopol som betjänar små inlandsområden runt Medelhavet.
The ultimate proposal is very reminiscent of Spanish and Italian acts concerning monopoly ports with a small hinterland around the Mediterranean.
SwedishOch faktiskt visar det sig att de mönster vi finner ute i världen påminner mycket om de mönster som finns i den inre världen som är den mänskliga hjärnan.
And it turns out that, in fact, the kind of network patterns of the outside world mimic a lot of the network patterns of the internal world of the human brain.
SwedishEG-domstolen påminner mycket om ett slags rättsligt Absurdistan, befolkat av verklighetsfrämmande domare som inte längre är ansvariga inför något eller någon.
The Court of Justice looks very much like a kind of judicial Absurdistan peopled by other-worldly judges who are no longer answerable to anything or anybody.
SwedishI går kl. 17.00 tog jag självklart upp detta nya attentat här i församlingen, och jag beklagade det i ordalag som påminner mycket om era.
Mr Galeote Quecedo, certainly I raised the matter of this new attack, here in the Chamber at 5 p.m. yesterday, deploring it in much the same terms as you did.
SwedishTunisien betraktades som en fristad av stabilitet och ekonomisk trygghet, men händelserna där påminner mycket om de händelser som var inledningen till Sovjetblockets fall i Östeuropa.
The events in Tunisia, which was regarded as a haven of stability and economic security, are strikingly similar to those which initiated the downfall of the Soviet bloc in Eastern Europe.
SwedishProblemen med det smittade kalkonköttet i Tyskland påminner mycket om problemen i samband med den dioxinsmitta som drabbade höns i Belgien 1999, vilket kommissionären också nämnde.
As the Commissioner stated, the problems surrounding the contamination of turkey meat in Germany are very reminiscent of those surrounding the dioxin contamination of chickens in Belgium in 1999.

Other dictionary words

Swedish
  • påminner mycket om

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Turkish-English dictionary.