"påminner om att" English translation

SV

"påminner om att" in English

See the example sentences for the use of "påminner om att" in context.

Similar translations for "påminner om att" in English

påminner noun
English
påminna verb
om conjunction
om preposition
att conjunction
att particle
English
ätt noun
öm adjective

Context sentences for "påminner om att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag påminner om att direktivet om miljöansvar inte omfattar ekonomiska skador.
The Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
SwedishJag påminner om att värdet av återbetalningarna beräknas för tvåveckorsperioder.
I would remind you that refund values are defined for periods of two weeks.
SwedishJag påminner om att Europeiska unionen inte är någon sammanslagning av regioner.
I would point out that the European Union is not the sum of its regions.
SwedishVi påminner om att 54,4 procent av väljarna stannade hemma i EU-parlamentsvalet 2004.
We recall that 54.4% of voters stayed at home in the 2004 European Parliament elections.
SwedishJag påminner om att vår debatt äger rum i form av frågor och kortfattade svar.
I would remind the House that this debate consists of an exchange of short questions and answers.
SwedishJag påminner om att rådets ordförande har besökt regionen två gånger.
I recall that the President-in-Office of the Council has been twice.
SwedishJag påminner om att varken EU eller världssamfundet någonsin har delat denna syn.
Let us remind ourselves that neither Europe nor the international community has ever understood it as such.
SwedishÄrade ledamöter, jag påminner om att ni bara kan ställa frågor och inte inleda någon ny debatt.
Ladies and gentlemen, I would remind you that you can only ask questions, not open a new debate.
SwedishOch jag påminner om att kommissionen skall lägga fram ett nytt förslag om tobakssektorn 2003.
And I would point out that the Commission must submit a new proposal on the tobacco sector in 2003.
SwedishJag påminner om att det inte är tal om nukleärt samarbete.
Let me remind you that we are not talking about nuclear cooperation.
SwedishVi påminner om att yttrandefriheten är en grundläggande rättighet.
We recall that freedom of expression is a fundamental right.
SwedishJag påminner om att såväl Grekland som Tyskland och Frankrike är länder som ingår i Schengen.
I remind you that Greece, as well as Germany and France, are countries that belong to the Schengen area.
SwedishDet står i denna text att Europeiska rådet påminner om att ekonomiskt samarbete är viktigt.
According to that document, the European Council draws attention to the importance of economic cooperation.
SwedishKommissionen påminner om att Slovenien måste uppnå en hög nivå av extern gränskontroll efter anslutning.
The Commission recalls that Slovenia must achieve a high level of external border control upon accession.
SwedishJag påminner om att jag har fått ett svar från rådet på de skrivelser som jag har skickat.
I would like to remind everyone, as I said earlier, that I have received a reply from the Council to the letters which I sent.
SwedishVi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna.
We would remind everyone that all the EU Member States are democratic states complying with the Copenhagen criteria.
SwedishVi påminner om att den hungerstrejk till döds som inleddes den 20 oktober 2000 pågår än i dag, med tiotals döda.
And the hunger strike to the death which started on 20 October 2000 still continues, with dozens already dead.
SwedishJag påminner om att kommissionen nu har offentliggjort resultatet av den oberoende undersökningen om idrottsagenter.
I would recall that the Commission has now published the results of the independent study on sports agents.
SwedishJag påminner om att parlamentet flera gånger uttalat sig mot en sådan generalsekreterare inom rådet.
I would remind you that Parliament has rejected the idea of having such a secretary-general at the Council on many occasions.
SwedishJag kommer att tillåta ordningsfrågan, men jag påminner om att rådet svarar som det anser är lämpligt.
I am going to accept the point of order, Mr Nogueira Román, but I would remind you that the Council replies as it sees fit.

Other dictionary words

Swedish
  • påminner om att

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.