"påminner oss om att" English translation

SV

"påminner oss om att" in English

See the example sentences for the use of "påminner oss om att" in context.

Similar translations for "påminner oss om att" in English

påminner noun
English
påminna verb
oss pronoun
om conjunction
om preposition
att conjunction
att particle
English
ätt noun
öm adjective

Context sentences for "påminner oss om att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta påminner oss om att undervisning av våra barn är den bästa investeringen av alla.
It wisely reminds us that teaching children is the best investment of all.
SwedishHan är den som påminner oss om att vi alla är del av en större helhet.
He's the one who reminds us that we're all part of a greater whole.
SwedishDen nedslående bananaffären påminner oss om att det är lätt att bli överdriven i sin liberalism.
The sad banana affair reminds us that it is easy to slip on the excesses of liberalism.
SwedishDen påminner oss om att det globala klimatet alltid har förändrats och alltid kommer att förändras.
It reminds us that the global climate has always changed and always will.
SwedishWijsenbeek påminner oss om att den upphandlande myndigheten själv i vissa fall kan ha problem.
Mr Wijsenbeek reminds us that, at times, the contracting authorities have the same difficulties.
SwedishBetänkanden och inlägg i denna debatt påminner oss om att några av våra värsta farhågor är motiverade.
Reports and contributions to this debate remind us that some of our worst fears are justified.
SwedishEurobarometern påminner oss om att människor ser EU:s institutioner som en avlägsen och rentav främmande frihet.
As the Eurobarometer reminds us, people see Europe's institutions as a remote or even alien freedom.
SwedishBetänkandet påminner oss om att Europeiska unionen måste se till att utvecklingspolitiken är konsekvent.
This report reminds us that the European Union has to make sure that there is consistency in development policies.
SwedishDet påminner oss om att det måste göras mer för att vi ska nå vårt slutmål: att göra EU till en säker arbetsplats.
It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.
SwedishDe senaste internationella händelserna påminner oss om att Europeiska unionen fortfarande består av suveräna stater.
Recent international events are a clear reminder that the European Union is still made up of sovereign States.
SwedishTragedin i Japan påminner oss om att natur- och industrikatastrofer kan inträffa var som helst och när som helst, även i Europa.
The Japanese tragedy reminds us that natural and industrial disasters can occur anywhere at any time, even in Europe, too.
SwedishDet pris som vi delar ut i dag påminner oss om att det finns gränser i Europa som begränsar tillämpningen av våra värderingar.
The prize we are awarding today reminds us that there are borders within Europe which restrict the application of our values.
SwedishDenna översyn är en viktig övning, som påminner oss om att västra Balkan gör framsteg på vägen mot Europeiska unionen.
This review is an important exercise, which reminds us that the Western Balkans are making progress along the path towards the European Union.
SwedishKofi Annan påminner oss om att den som begår brottsliga handlingar kommer att ställas till svars inför det internationella samfundet.
Kofi Annan has reminded us that the perpetrators of criminal acts must answer for their actions to the international community.
SwedishResolutionens upphovsmän gör rätt när de påminner oss om att det ekonomiska läget i Georgien var mycket bra före konflikten.
The authors of the resolution have done well to remind us that the economic situation in Georgia before the conflict began was very good.
SwedishVärldshälsodagen påminner oss om att tillgången till hälsa är det mest önskvärda enskilda målet som alla människor önskar nå.
   Mr President, World Health Day reminds us that access to health is the single most desirable goal that all humans wish to reach.
SwedishDet pris som vi delar ut i dag påminner oss om att det finns gränser i Europa som begränsar tillämpningen av våra värderingar.
We are all saddened and frustrated to note that, 15 years after the fall of the Berlin Wall, vestiges of that artificial division of Europe still remain.
SwedishVåra franska vänner påminner oss om att de äldre i deras land, efter trettio år, fortfarande räknar med den gamla francen och den nya francen.
French colleagues will recall that in their country, 30 years on, the elderly are still today thinking in terms of old francs and new francs.
SwedishDeras offer påminner oss om att aldrig acceptera att en stat undertrycker enskilda personer, oavsett orsaken till eller syftet bakom det som sker.
Their sacrifice reminds us never to accept that any state should subjugate individuals, whatever the cause or purpose for what takes place.
SwedishDessa första rader i en enkel dikt visar hur storslaget livet är och påminner oss om att vi är ansvariga för den värld vi bygger för våra barn.
These first lines of a simple poem show how great life is, and remind us that we are responsible for the world we are building for our children.

Other dictionary words

Swedish
  • påminner oss om att

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.