"påminns" English translation

SV

"påminns" in English

See the example sentences for the use of "påminns" in context.

Context sentences for "påminns" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMan påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
SwedishDen principen måste gälla, och det är utmärkt om förarna påminns om den.
That principle still has to apply and it is excellent if drivers are reminded of it.
SwedishGenom hans död påminns vi om den osäkra situationen för hbt-personer i Uganda och på annat håll.
His death also reminds us of the volatile situation for LGBT people in Uganda and elsewhere.
SwedishKommissionen är inte en medlemsstat, vilket jag ofta påminns om.
As I am regularly reminded, the Commission is not a Member State.
SwedishDet kan inte hjälpas att jag påminns om Elmar Broks landsmans ord efter resningen i Östberlin.
I cannot help being reminded of Mr Brok's countryman's words following the rising in East Berlin.
SwedishGivetvis finns det inte något behov av att kommissionen påminns om sin roll som fördragets väktare.
Of course, I do not need the Commission to be reminded of its role as guarantor of the Treaty.
SwedishI rådets slutsatser om Mellanöstern påminns båda parter om deras skyldigheter.
In the Council's conclusions regarding the Middle East, both parties are called to account on their obligations.
Swedish(DE) Jag påminns om två grundläggande regler från min barndom.
(DE) I am reminded of two basic rules from my childhood.
SwedishFör det andra påminns vi av betänkandet om att Nice-fördraget inte utgör en tillräcklig grund för utvidgningen.
Secondly, the report reminds us that Nice does not provide an adequate basis for enlargement.
SwedishVi påminns om detta genom den erfarenhet vi bär med oss.
We are reminded of this by the experience we carry with us.
SwedishVi påminns om att de ökade inkomsterna bör hålla jämna steg med produktivitetstillväxten på medellång sikt.
We are reminded that the rise in incomes should keep pace with the medium-term growth in productivity.
SwedishVi påminns återigen om den förfärliga tragedi som fortsätter att drabba Burmas folk.
Mr President, once again we are reminded of the desperate tragedy that continues to afflict the people of Burma.
SwedishI denna resolution påminns man igen om den situation som råder i Östtimor, där avskyvärda brott har begåtts.
This resolution again recalls the situation in East Timor, where appalling crimes have been committed.
SwedishDet tycks som om det i kväll är en kväll då vi påminns om Shakespeare, som uppmanade oss att " hämta kransar" .
It appears that this is an evening when we are reminded of Shakespeare who urged us to 'bring garlands'.
SwedishDet tycks som om det i kväll är en kväll då vi påminns om Shakespeare, som uppmanade oss att " hämta kransar ".
It appears that this is an evening when we are reminded of Shakespeare who urged us to 'bring garlands '.
SwedishVarje dag påminns vi om vad detta kan leda till.
We see reminders every day of where this can lead.
SwedishNär jag i dag, i början av 2009, talar i Europaparlamentet påminns jag om var vi befann oss för tio år sedan, 1999.
Speaking today, at the beginning of 2009, at the European Parliament, reminds me of where we were 10 years ago, in 1999.
SwedishJag påminns om Abba Ebans svar när han fick frågan om varför han alltid försökte få till stånd en dialog med sina fiender.
I am reminded of Abba Eban's response when asked why he was continually seeking to open conversation with enemies.
SwedishNär man talar om Europa påminns jag på sätt och vis om skolan där vi alltid sade ?
When we talk about Europe, it reminds me a bit of school, where we always said 'I have passed' or 'they have failed me'.
SwedishSå gott som varje gång jag besöker en medlemsstat påminns jag om att ett irländskt helgon var där först, för många århundraden sedan!
Virtually every time I visit a Member State I am reminded that an Irish saint got there first many centuries ago!

Other dictionary words

Swedish
  • påminns

Moreover, bab.la provides the English-Vietnamese dictionary for more translations.