"påmint" English translation

SV

"påmint" in English

See the example sentences for the use of "påmint" in context.

Context sentences for "påmint" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi bör tacka kollegan Leinen för att han har påmint om denna händelse.
Madam President, we are indebted to Mr Leinen for reminding us about this incident.
SwedishRådet har med jämna mellanrum påmint medlemsstaterna om hur viktigt detta är.
The Council has regularly reminded Member States of the importance of this matter.
SwedishSom kommissionsledamoten just påmint oss om är det mycket positivt - det tillstår jag.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
SwedishI det avseendet har flera personer påmint om affären med det förvanskade smöret.
In relation to this, several speakers have mentioned the case of the adulterated butter.
SwedishDen har påmint Europeiska unionen och världssamfundet om sina skyldigheter.
It has reminded the European Union and the international community of their duties.
SwedishUtbrottet har också påmint oss om hur beroende vi har blivit av förflyttning med flyg.
It has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
SwedishMånga av er har påmint om de fasansfulla siffrorna: 41 600 personer omkommer i trafiken.
Several of you have cited the shocking statistic: 41 600 people die on the roads.
SwedishNi har påmint om att ert ordförandeskap kommer att kännetecknas av två historiska avtal.
You reminded us that your presidency will be marked by two historic agreements.
SwedishJag har påmint parlamentsledamoten, fru Izquierdo Rojo, om rådets beslut.
Mrs Izquierdo Rojo, I have outlined the decisions that the Council has taken.
SwedishVi har vid flera tillfällen påmint de polska myndigheterna om denna möjlighet.
We have repeatedly reminded the Polish authorities of this possibility.
SwedishNi har påmint om offren för attentaten i Ryssland.
(IT) Mr President, you have remembered the victims of the attacks in Russia.
SwedishEn del av våra medlemsstater har fått genomleva mardrömsscenarier som påmint dem om detta.
Some of our Member States have had horror stories to remind them of that.
SwedishMina miljövänner har påmint er om detta: nämligen målen för en hållbar utveckling.
My fellow ecologists and I have reminded you what they are: the aims of sustainable development.
SwedishLiksom Pierre Jonckheer påmint oss om är krisen inom den europeiska bilindustrin inget nytt.
As Mr Jonckheer has reminded us, the crisis in the European car industry is nothing new.
SwedishDe två föredragandena och kommissionsledamoten har generöst påmint om det före mig.
This has already been pointed out at great length by the two rapporteurs and by the Commissioner.
SwedishDe Coene, ni har just påmint lite om hur ologisk man ibland är.
Mr De Coene, you have just reminded us how illogical people can sometimes be.
SwedishJag har påmint denna församling tidigare att vi skickar delegationer till många delar av världen.
I have reminded this Assembly before that we send delegations to many parts of the world.
SwedishSedan dess har en rad händelser ägt rum, som kommissionen och rådet påmint oss om.
Since then a whole series of events have taken place, as the Commission and the Council have reminded us.
SwedishKommissionären har påmint oss om de byråkratiska villkoren i diatriben, vilket var hans uppgift.
The Commissioner has informed us of the bureaucratic terms of the diatribe, which is his job.
SwedishKommissionen har påmint dem om deras skyldighet och situationen kommer att övervakas noga.
They were reminded by the Commission of their obligation and the situation will be monitored closely.

Other dictionary words

Swedish
  • påmint

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.