"påpeka" English translation

SV

"påpeka" in English

SV påpeka
volume_up
[påpekade|har påpekat] {verb}

I detta sammanhang måste jag påpeka att situationen fortfarande utvecklas.
In this context, I have to note that the situation is still evolving.
Jag vill avslutningsvis påpeka att sammanhållningen har en absolut och en relativ dimension.
Finally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
Jag vill också påpeka att det finns ett EU-omfattande stöd för betänkandets innehåll.
I should also like to note that there is Europe-wide support for the content of this report.
påpeka (also: framhålla)
Med detta sagt vill jag påpeka att kommissionens ledamöter är politiska män och kvinnor.
In fact, I believe that the Commission should represent the general European interest.
Jag vill dock påpeka att kommissionsledamöterna inte är företrädare för sina länder.
However, I wish to point out that members of the Commission are not there to represent countries.
Jag vill bara påpeka att 75 procent av vår ekonomi är baserad på tjänster och att de måste betraktas som vår starkaste sida på den globala marknaden.
I should merely like to note that our economy is based 75% on services and that in a global market, they must certainly represent our strong point.
påpeka (also: poängtera)
Jag vill påpeka betydelsen av ett europeiskt utbytesprogram för lärlingar.
I would point out the importance of a European exchange programme for apprentices.
Jag skulle dessutom vilja påpeka att problemet inte är tekniskt.
In addition, I should like to point out that the problem is not a technical one.
Men det är tyvärr nödvändigt att återigen påpeka att vi inte uppnått jämställdhet.
Unfortunately, it is necessary to point out again that we do not have equality.

Synonyms (Swedish) for "påpeka":

påpeka

Context sentences for "påpeka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
SwedishDet görs visserligen inte i detta betänkande, ändå vill jag påpeka det än en gång.
This report does not do so, but I would like to highlight this issue once again.
SwedishJag vill emellertid mycket tydligt påpeka att man måste specificera dessa skäl.
I would, however, like to make it quite clear that these reasons must be specified.
SwedishFru ordförande, jag skulle vilja påpeka att akustiken här i salen är mycket dålig.
Madam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
SwedishJag tar därför tillfället i akt att påpeka att han borde få sina fyra minuter.
I therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
SwedishDet är viktigt att påpeka att det är båda parters plikt att skydda civilbefolkningen.
It is important to say that it is the duty of both parties to protect civilians.
SwedishFörst vill jag återigen påpeka att kommissionen inte är politiskt välbalanserad.
First of all, I would like to again recall the political imbalance of the Commission.
SwedishVi kan dock inte undvika att påpeka att det fortfarande finns några stora brister.
We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
SwedishFörst och främst vill jag påpeka en sak.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, firstly I would like to make one point.
SwedishSå länge de förblir fängslade måste vi fortsätta att påpeka detta.
Mr President, for as long as they remain imprisoned, we must go on pointing this out.
SwedishFår jag påpeka att märkning inte kommer att göra dig smalare eller minska din övervikt.
Can I stress that labels will not make you thin. Labels will not reduce obesity.
SwedishEftersom jag tror att detta är viktigt för kammaren vill jag gärna påpeka detta.
Believing as I do that this is of relevance to the House, I was keen to point this out.
SwedishDet är viktigt att påpeka att frågan om samexistens inte är en risk i sig.
It is important to say that the issue of coexistence is not one of risk per se.
SwedishDet sista jag skulle vilja påpeka är något personligt med hänsyn till Irak.
The last point I wish to make is one of a personal nature with regard to Iraq.
SwedishJag vill dock påpeka att denna bild inte har något med verkligheten att göra.
I say to you, however, that this image is completely divorced from reality.
SwedishJag vill påpeka, kära kolleger, att detta ju ännu inte är slutet på förhandlingarna.
I would ask you to consider that this does not yet mean the end of the negotiations.
SwedishJag vill avsluta med att påpeka något som jag inte tycker att vi får glömma.
I want to conclude by pointing out something I think we ought not to forget.
SwedishDet går över huvud taget inte på annat sätt, det vill jag därför mycket tydligt påpeka.
I want to make it very clear that European agriculture cannot function otherwise.
SwedishJag vill också påpeka att 37 av oss lade fram ändringsförslagen nr 17 och 18 i plenum.
I would also like to say that 37 of us tabled Amendments 17 and 18 in plenary.
SwedishJag vill bara än en gång påpeka att den engelska versionen är den enda rätta.
I would just like to say once again that the English version is the only correct one.