"påpeka att" English translation

SV

"påpeka att" in English

See the example sentences for the use of "påpeka att" in context.

Similar translations for "påpeka att" in English

påpeka verb
att conjunction
att particle
English
ätt noun

Context sentences for "påpeka att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
SwedishJag skulle också vilja påpeka att avgifterna för roaming har varit mycket oklara.
I would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
SwedishMen det är tyvärr nödvändigt att återigen påpeka att vi inte uppnått jämställdhet.
Unfortunately, it is necessary to point out again that we do not have equality.
SwedishJag vill påpeka att inte alla i Förenade kungariket använder brittiska måttenheter.
I would point out that in the UK not everybody sticks to imperial measurements.
SwedishFår jag påpeka att ni borde ha informerat mig om att detta skulle bli fallet.
Might I point out that you should have informed me that that would be the case.
SwedishJag vill emellertid mycket tydligt påpeka att man måste specificera dessa skäl.
I would, however, like to make it quite clear that these reasons must be specified.
SwedishFru ordförande, jag skulle vilja påpeka att akustiken här i salen är mycket dålig.
Madam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
SwedishDärför har vi som parlament rätt att påpeka att ordförandeskapet inte gör någonting.
We are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
SwedishFör att hjälpa dig vill jag gärna påpeka att det finns sju EU-tjänstemän på Bahamas.
To help you, I would point out that there are seven EU officials in the Bahamas.
SwedishJag tar därför tillfället i akt att påpeka att han borde få sina fyra minuter.
I therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
SwedishJag vill också påpeka att vi kommer att debattera produktstandarder i Bryssel.
I should also like to point out that we shall debate product standards in Brussels.
SwedishJag vill påpeka att vi haft problem med tidsplaneringen.
   Mr de Villiers, I should like to point out that we had a problem with the timing.
SwedishVi vill också påpeka att vi har minskat fastighetsreserven med 4 miljoner euro.
We would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
SwedishJag måste påpeka att Europaparlamentet i sin vishet har fattat detta beslut.
I must point out that the European Parliament, in its wisdom, took that decision.
SwedishJag vill påpeka att förslaget togs bort från dagordningen, inte drogs tillbaka.
I would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
SwedishDet är viktigt att påpeka att det är båda parters plikt att skydda civilbefolkningen.
It is important to say that it is the duty of both parties to protect civilians.
SwedishFörst vill jag återigen påpeka att kommissionen inte är politiskt välbalanserad.
First of all, I would like to again recall the political imbalance of the Commission.
SwedishVi kan dock inte undvika att påpeka att det fortfarande finns några stora brister.
We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
SwedishSå länge de förblir fängslade måste vi fortsätta att påpeka detta.
Mr President, for as long as they remain imprisoned, we must go on pointing this out.
SwedishSlutligen vill jag påpeka att det nu är halvtid för det svenska ordförandeskapet.
Finally, I would like to point out we are now halfway through the Swedish Presidency.

Other dictionary words

Swedish
  • påpeka att

Translations into more languages in the bab.la Hindi-English dictionary.