"påpeka detta" English translation

SV

"påpeka detta" in English

See the example sentences for the use of "påpeka detta" in context.

Similar translations for "påpeka detta" in English

påpeka verb
detta noun
English
detta pronoun

Context sentences for "påpeka detta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå länge de förblir fängslade måste vi fortsätta att påpeka detta.
Mr President, for as long as they remain imprisoned, we must go on pointing this out.
SwedishEftersom jag tror att detta är viktigt för kammaren vill jag gärna påpeka detta.
Believing as I do that this is of relevance to the House, I was keen to point this out.
SwedishJag vill påpeka, kära kolleger, att detta ju ännu inte är slutet på förhandlingarna.
I would ask you to consider that this does not yet mean the end of the negotiations.
SwedishJag anser att vi måste påpeka detta för våra kolleger i den amerikanska kongressen.
I believe that we must point this out to our colleagues in the United States Congress.
SwedishI denna kammare är det kanske nödvändigt att påpeka att detta var avsett som ironi...
In this House, it is perhaps necessary to point out that this was intended as irony ...
SwedishJag vill påpeka att detta också är en förutsättning för fortsatta förhandlingar.
I would point out that this is also a prerequisite for the continuation of the negotiations.
SwedishMen jag måste påpeka att detta inte är något som bara gäller ett irländskt fartyg.
However, I should point out that this is not something which only applies to an Irish ship.
SwedishJag vill påpeka att detta inte är en fråga för rådet utan snarare för kommissionen.
I would point out that this is not a matter for the Council but rather for the Commission.
SwedishPersonligen har jag ingen av dessa, men jag skulle ändå vilja påpeka hur absurt detta är.
Personally I have none of these, but I would still like to point out how absurd it is.
SwedishJag måste påpeka att detta inte är det normala sättet för hur vi röstar.
I have to advise that is not the normal way in which we do our voting.
SwedishLåt mig emellertid påpeka att detta inte är ett problem som gäller enbart politiken.
I would, however, like to point out that this issue affects other sectors as well as politics.
SwedishJag vill därför också påpeka för rådet att detta beteende är opportunistiskt.
I should therefore also like to say to the Council that this kind of behaviour is opportunistic.
SwedishKunde ni vara så snäll att påpeka detta för vår föredragande?
Could I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
SwedishJag tror att det är viktigt att påpeka detta för plenumet i dag.
I believe it is important to draw the attention of the House to this today.
SwedishDet är en fantastisk bedrift, och det är värt att påpeka detta mycket tydligt i fördraget.
This is a fantastic achievement and it is worth pointing this out very clearly in the Treaty.
SwedishMot bakgrund av den senaste tidens händelser behöver jag knappast påpeka detta för Europaparlamentet.
I need hardly make that point to the European Parliament in light of recent events.
SwedishSkulle parlamentets talman kunna skriva till de marockanska myndigheterna och påpeka detta?
Would the President of the Parliament please write to the Moroccan authorities to raise this?
SwedishVårt mål – jag måste påpeka detta – är i själva verket ett delat mål.
Our objective – I have to point this out – is in fact a shared one.
SwedishMen även kvinnor över 55 år drabbas hårt, det kan vara bra att påpeka även detta.
It might also be worth mentioning, though, that the age group above this one is badly affected as well.
SwedishCushnaham, tillåt mig påpeka att detta inte är en ordningsfråga.
Mr Cushnahan, allow me to tell you that that was not a point of order.

Other dictionary words

Swedish
  • påpeka detta

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.