"påpeka för" English translation

SV

"påpeka för" in English

See the example sentences for the use of "påpeka för" in context.

Similar translations for "påpeka för" in English

påpeka verb
för noun
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för conjunction
English
för- adjective
föra verb
fara noun
fara verb

Context sentences for "påpeka för" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle också vilja påpeka att avgifterna för roaming har varit mycket oklara.
I would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
SwedishDenna siffra, skulle jag vilja påpeka, är genomsnittet för de 25 medlemsstaterna.
This figure, I would point out, is the average across the 25 Member States.
SwedishJag anser att vi måste påpeka detta för våra kolleger i den amerikanska kongressen.
I believe that we must point this out to our colleagues in the United States Congress.
SwedishJag vill också påpeka för Jim Allister att detta faktiskt är en gränsöverskridande fråga.
I would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
SwedishJag skulle vilja påpeka för kommissionen att sådana radio- och TV-sändningar redan finns.
I would like to point out to the Commission that such broadcasts already exist.
SwedishJag måste dock också påpeka för rådet att det fanns gott om tid att inhämta den.
I must, however, also point out to the Council that there was plenty of time to obtain it.
SwedishJag vill för övrigt påpeka att EU kostar varje europé 26 cent om dagen.
I would point out, incidentally, that Europe costs each European 26 cents per day.
SwedishJag vill påpeka för kommissionären att det inte rör sig om en valfråga.
I would like to point out to the Commissioner that it is not an electoral question.
SwedishMen jag vill påpeka för MacCormick att denna avgift är till för hela Förenade kungariket.
But can I point out to Mr MacCormick that this vignette is for the whole of the UK.
Swedish–Jag skulle vilja utnyttja omröstningen för att påpeka följande:
   . I should like to take advantage of the vote to point out the following:
SwedishJag måste påpeka för Neena Gill att vi faktiskt måste ta reda på vem som bär skulden för detta.
I have to tell Mrs Gill that we really do have to ask who is to blame for that.
SwedishDet vill jag påpeka för kommissionsledamoten.
There is, however, a catch, and I would like to speak to the Commissioner briefly about this.
SwedishJag vill påpeka allas vårt ansvar för att detta historiska reformverk skall lyckas.
I want to stress that we are all responsible for the success of this historic reform package.
SwedishJag kan påpeka för herr kommissionären att Aznar är Spaniens premiärminister.
I would point out to the Commissioner that Mr Aznar is the President of the Spanish Government.
SwedishJag vill därför också påpeka för rådet att detta beteende är opportunistiskt.
I should therefore also like to say to the Council that this kind of behaviour is opportunistic.
SwedishLåt mig påpeka två saker för den som tvekar inför denna fråga:
Allow me to point out two things for those who are in two minds about this issue.
SwedishJag vill påpeka för kammaren att ingen av dessa tre är kvinna.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
SwedishKunde ni vara så snäll att påpeka detta för vår föredragande?
Could I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
SwedishJag måste än en gång påpeka att våra normer för livsmedelsproduktion är högre inom EU.
I reiterate the issue around food production standards, which are higher in the European Union.
SwedishJag vill påpeka för er att omröstningen inte kommer at äga rum i morgon utan på onsdag.
I would like to point out to you that the vote will not take place tomorrow, but on Wednesday.

Other dictionary words

Swedish
  • påpeka för

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.