"påpekandet" English translation

SV

"påpekandet" in English

See the example sentences for the use of "påpekandet" in context.

Context sentences for "påpekandet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.
We make that basic but significant point in the citizens ' network Green Paper.
SwedishVi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.
We make that basic but significant point in the citizens' network Green Paper.
SwedishDet andra påpekandet gäller en signal till de behöriga myndigheterna i EU.
The second comment concerns a signal to the competent European authorities.
SwedishDet tredje påpekandet: vi får inte falla tillbaka i misstag från ett ännu nära förlutet.
Third comment: let us not fall into the errors of a still recent past.
SwedishDet påpekandet gäller för våra ostar, men också för vår honung, skinka och t.o.m. hantverk.
This also applies to cheese, as well as honey, ham, and arts and crafts.
SwedishDet andra påpekandet är att jag uppskattade det som Bonino sade.
Secondly, I wanted to say how impressed I was with Mrs Bonino' s comments.
SwedishDet andra påpekandet är att jag uppskattade det som Bonino sade.
Secondly, I wanted to say how impressed I was with Mrs Bonino's comments.
SwedishDet första påpekandet är att vi måste ägna uppmärksamhet åt Balkan.
The first point is that we must pay particular attention to what is happening in the Balkans.
SwedishVi noterar påpekandet, men jag vill inte återuppta denna diskussion nu.
We take the point, but I do not want to reopen the debate now.
SwedishÄven påpekandet om den inre marknaden är mycket viktigt.
Also, the point made about the internal market is very important.
SwedishDetta ger trovärdighet åt påpekandet att direktivet kommer att fungera inom mycket olika rättssystem.
This gives credence to the notion that the directive will function within very different legal systems.
SwedishDet första påpekandet är att vi är inne i ett skede av spänningar.
My first comment is that these are tense times.
SwedishDet andra påpekandet jag också skulle vilja göra beträffande Balkan kan understryka allt det som sagts här.
My second observation, on the Balkans, may well be taken as underlining all of what has been said here.
SwedishFör det första stämmer påpekandet om att det reviderade protokollet innebär färre fiskemöjligheter.
First of all you are correct to point out that there are fewer fishing opportunities under this revised protocol.
SwedishVarför gjorde jag det påpekandet, ärade parlamentsledamot?
Why have I mentioned this, Mrs Randzio-Plath?
SwedishDet första påpekandet gäller regeringskonferensen.
The first concerns the Intergovernmental Conference.
SwedishDet sista påpekandet är av strikt politisk natur.
My final observation is of a purely political nature.
SwedishOm ni inte misstycker tänker jag inte ge mig in på att besvara påpekandet om sänglinne just nu.
Mr President, if you do not mind I shall not go along the course of answering the point about bed linen at this precise moment.
SwedishDet är inte helt korrekt, om ni tillåter mig det påpekandet.
May I say, that is not quite in order.
SwedishNär det gäller det första påpekandet noterar jag med tillfredsställelse resonemanget om kvaliteten i parlamentets arbete.
Mr Barón Crespo, regarding your first remark, I was pleased by your words on the quality of Parliament.

Other dictionary words

Swedish
  • påpekandet

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.