"påpekar för" English translation

SV

"påpekar för" in English

See the example sentences for the use of "påpekar för" in context.

Similar translations for "påpekar för" in English

påpeka verb
för noun
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för conjunction
English
för- adjective
föra verb
fara noun
fara verb

Context sentences for "påpekar för" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi påpekar dock att kommissionen för offentlig förvaltning ännu inte fungerar fullt ut.
However, we note that the Civil Service Commission is not yet fully functioning.
SwedishPierre Jonckheer har helt rätt när han påpekar detta för sina kolleger.
Mr Jonckheer is quite right in pointing this out to his colleagues.
SwedishEn situation som, vilket också föredraganden påpekar, är svår även för jurister.
As the rapporteur points out, even lawyers have trouble.
SwedishSlutligen påpekar rådet sitt engagemang för att främja utbildning för fred och mänsklig utveckling.
Lastly, it sets out the commitment to promote education for peace and human development.
SwedishUtskottet för utveckling påpekar med rätta denna glömska i sitt yttrande.
In its opinion, the Committee on Development and Cooperation has, quite rightly, highlighted this omission.
SwedishJag hoppas att presidiet påpekar detta för dem.
I hope that the Parliamentary Bureau will bring this to their attention.
SwedishMycket ofta, när man är för hård, påpekar folk detta.
Very often, when you are too hard, people will point that out.
SwedishDet är viktigt att parlamentet påpekar för rådet att det är orättvist och oacceptabelt att göra så.
It is important that Parliament should point out to the Council that it is unjust and unacceptable to do so.
SwedishDet börjar verkligen bli dags att Europeiska unionen påpekar det egna ansvaret för de afrikanska diktatorerna.
It is high time that the European Union told the African dictators where their responsibility lies.
SwedishDetta är någonting som vi hela tiden påpekar för rådet.
We keep repeating this to the Council.
SwedishMan påpekar för oss att det som regeringen säger för inhemsk konsumtion är en helt annan sak än vad den säger för utländsk konsumtion.
We are told that the government's story is for internal use, and that it has another story for external use.
SwedishListan över undantagen är, vilket Maij-Weggen påpekar, en ytterst central, för att inte säga den viktigaste delen i det här arbetet.
The list of exceptions, as Mrs Maij-Weggen said, is essential, and perhaps the most important part of this work.
SwedishDessutom än mer anmärkningsvärt är att revisionsrätten påpekar att pengar använts för att betala privata utgifter.
Furthermore, it is even more remarkable that the Court of Auditors has pointed out that money has been used to pay private expenses.
SwedishMen det egentliga ansvaret för sysselsättningen ligger, det påpekar jag inte för första gången, hos medlemsstaterna.
But the real responsibility for employment, and this is not the first time that I have stressed this, lies with the Member States.
SwedishI betänkandet påpekar jag att vi för närvarande använder en fjärdedel av de regionala fonderna till infrastruktur för forskning och innovation.
My report notes that we are currently spending one quarter of regional funds on research infrastructure and innovation.
SwedishJag påpekar detta för att vi ska bevaka den nuvarande situationen, och försöka se till att det inte inträffar något liknande.
I draw attention to this fact so that we will also look at the situation now, and try to make sure that something similar does not happen.
SwedishKommissionen påpekar att sektorn för småbilar kan anses vara en relevant marknad för att göra en skyddsundersökning.
In this connection, the Commission notes that the small-car sector can be considered a relevant market for the purpose of a safeguard investigation.
SwedishSom Alavanos påpekar ligger ansvaret för undervisningsinnehållet och organisationen av utbildningssystemet på medlemsstaterna.
As Mr Alavanos states, responsibility for the content of education and the organization of an education system remain within the jurisdiction of Member States.
SwedishKommissionen påpekar för den ärade parlamentsledamoten att det för närvarande pågår tre överträdelseförfaranden angående denna fråga.
The Commission would point out to the honourable Member of Parliament that there are three infringement procedures currently running concerning these issues.
SwedishDet är fullständigt och totalt fel, men det är just det ni sa i intervjun med Il Messaggero, så bli inte förnärmad när man påpekar det för er.
That is completely and utterly wrong, but that is what you said in the interview with Il Messaggero, so do not get into a huff when it is pointed out to you.

Other dictionary words

Swedish
  • påpekar för

In the English-Korean dictionary you will find more translations.