"påpekar i" English translation

SV

"påpekar i" in English

See the example sentences for the use of "påpekar i" in context.

Similar translations for "påpekar i" in English

påpeka verb
I noun
English
i preposition

Context sentences for "påpekar i" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMedlemmar i budgetkontrollutskottet påpekar behovet av mer exakta uppgifter.
Members of the Budgetary Control Committee point out the need for more precision.
SwedishMan påpekar också i rapporten att det återstår en hel del att göra.
This said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
SwedishI sådana fall påpekar jag detta i en ytterligare anmärkning i det slutliga beslutet.
If so, I point this out in a further remark in the closing decision.
SwedishDet gäller energi- och telemarknader, som Jonathan Evans påpekar i sitt betänkande.
It is not only a matter of economics, but also of European cooperation in its most practical sense.
SwedishDet gäller energi- och telemarknader, som Jonathan Evans påpekar i sitt betänkande.
As Mr Evans points out in his report, it is also a question of energy and telecommunications markets.
SwedishSom föredraganden påpekar i betänkandet är vår politik när det gäller Moldavien tämligen inkonsekvent.
As the report points out, we are pursuing a rather inconsistent policy towards it.
SwedishEn av de saker som vi påpekar i betänkandet är att vi borde använda en all-europeisk strategi.
One of the things we point out in the report is that a pan-European approach should be taken.
SwedishDet är emellertid viktigt att vi påpekar detta i dessa dagar.
It is, however, important that we point this out at the present time.
SwedishJag skulle uppskatta om ni i framtiden påpekar avvikelsen omedelbart, om en sådan skulle förekomma.
I would appreciate, in future, that if there is a discrepancy, you point it out immediately.
SwedishMulder påpekar i sitt betänkande att de människor som begår brott borde betala för dem.
Mr Mulder makes the point in his report that the people who commit offences should have to pay for them.
SwedishAvslutningsvis påpekar vi i rekommendationen att det är nödvändigt att överväga frågan om bilaterala avtal.
Lastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
SwedishVi vill att ni beaktar de framställningar som vi mottar, vilket ni påpekar i ert betänkande.
We certainly want you to take into consideration the petitions we receive, as you point out in your report.
SwedishFör detta krävs, som baron Lamfalussy påpekar i sin rapport, en effektivare beslutsprocess.
Achieving this, as Baron Lamfalussy points out in his report, requires a more efficient decision-making process.
SwedishKanada är, som Graziani mycket riktigt påpekar i sitt betänkande, en viktig aktör i Stillahavsområdet.
As Mr Graziani rightly remarks in his report, Canada is an important player in the Pacific Ocean region.
SwedishI betänkandet påpekar man också att om lägre tröskelvärden är tekniskt möjliga, så borde dessa uppnås.
The report also points out that if lower thresholds are technically possible then they should be achieved.
SwedishI stället påpekar vi att det finns fler möjligheter på vissa områden och färre på andra.
Instead, we point out that in certain areas there are more opportunities, whereas in other areas we have fewer opportunities.
SwedishSom ni själv påpekar har Kuba medlemsstaterna i Europeiska unionen som huvudsaklig ekonomisk partner.
Furthermore, and as you yourself point out, the Member States of the European Union are Cuba's main economic partners.
SwedishSom ni själv påpekar har Kuba medlemsstaterna i Europeiska unionen som huvudsaklig ekonomisk partner.
Furthermore, and as you yourself point out, the Member States of the European Union are Cuba' s main economic partners.
SwedishI så fall påpekar jag detta i en ytterligare kommentar.
If so, I point them out in a further remark.
SwedishDet påpekar Ferrer och redan i inledningen till hennes betänkande framhävs nyckelbegreppet komplementaritet.
That is what Mrs Ferrer demonstrates, and the heading of her report highlights the key concept of complementarity.

Other dictionary words

Swedish
  • påpekar i

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.