"påpekas att" English translation

SV

"påpekas att" in English

See the example sentences for the use of "påpekas att" in context.

Similar translations for "påpekas att" in English

att conjunction
att particle
English
ätt noun

Context sentences for "påpekas att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen det bör återigen påpekas att det inte är den europeiska idén som är ifrågasatt.
But I must remind you that it is not the European idea that is at issue here.
SwedishDet bör ännu en gång påpekas att vi skall rösta om betänkandets texter.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
SwedishDet måste påpekas att de lokala politiska framgångarna inte har gått särskilt snabbt.
It has to be acknowledged that local political progress was rather slower.
SwedishDet bör påpekas att Lissabonfördraget har gjort ECB till en EU-institution.
It should be pointed out that the Treaty of Lisbon has made the ECB an EU institution.
SwedishI betänkandet påpekas också att förordning 1049 / 2001 nu omfattar EU-organ.
The report also points out that Regulation 1049/ 2001 now applies to Community agencies.
SwedishI betänkandet påpekas med rätta att det ekonomiska stödet måste ökas.
Mr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.
SwedishI betänkandet påpekas också att förordning 1049/2001 nu omfattar EU-organ.
The report also points out that Regulation 1049/2001 now applies to Community agencies.
SwedishDet måste dock påpekas att missförstånd i detta avseende måste undvikas.
It has to be said, though, that misunderstandings in this respect need to be avoided.
SwedishDet påpekas också att offentliga upphandlingsförfaranden måste bli mer rationella.
It is noted that public procurement procedures must be more rational.
SwedishDessutom bör det påpekas att inte alla medlemsstater har tillgång till lika många uppgifter.
It should be pointed out that not all the Member States have the same amount of data.
SwedishDet bör påpekas att detta i regel skulle kunna undvikas, för orsaken är inte implantaten i sig.
As a rule this ought to be avoidable, as the cause is not the implants per se.
SwedishDet bör påpekas att detta piller är förbjudet i Portugal och alltså inte säljs i landet.
It should be noted that this pill is banned in Portugal and hence not sold in the country.
SwedishDet måste påpekas att 13 biståndsarbetare dödats under de senaste månaderna.
It must be pointed out that 13 humanitarian workers have been killed over the last few months.
SwedishDet bör påpekas att maffian i dag har 120 miljarder euro undanstoppat i skatteparadis.
It should be pointed out that the mafia today has EUR 120 billion stashed away in tax havens.
SwedishDet bör påpekas att förslagets faktiska innehåll är meningslöst.
It must be said that, in terms of its actual content, this proposal makes no sense.
SwedishDet bör dock påpekas att handelspolitik inte är hela lösningen.
It is worth remembering, however, that trade policy alone is not the answer.
SwedishDet behöver inte påpekas att man på nytt måste ta ställning till blockaden.
It also goes without saying that the blockade must be reviewed.
SwedishDet bör påpekas att vägtransporter står för 25 procent av koldioxidutsläppen i EU.
It should be noted that road transport is responsible for 25% of carbon dioxide emissions in Europe.
SwedishI sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
SwedishDet behöver knappast påpekas att det krävs enighet i fråga om alla handlingar.
Needless to say, we need unanimity across all the dossiers.

Other dictionary words

Swedish
  • påpekas att

In the Italian-English dictionary you will find more translations.