"påseende" English translation

SV

"påseende" in English

SV påseende
volume_up
{neuter}

Context sentences for "påseende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVid närmare påseende är det innehållsmässigt inte så mycket fel med förordningen.
In the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
SwedishMen vid närmare påseende förefaller denna stora seger mycket motsägelsefull.
But when we look more closely at it, this great victory appears very dubious.
SwedishVid första påseende kan det se ut som om denna inverkan skulle bli ganska minimal.
It appears, at first sight, that the effects would be fairly minimal.
SwedishVid närmare påseende kan man emellertid konstatera att de politiska målen inte uppnåtts.
On closer study, however, it is apparent that political objectives have not been met.
SwedishDet är bara vid första påseende som den här förordningen verkar lägga bördor på järnvägsföretagen.
It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
SwedishVid första påseende tycks allt vara mycket enkelt.
At first glance, everything would appear to be quite straightforward.
SwedishDetta kan verka vettigt vid första påseende, men det strider helt och hållet mot den nu gällande varumärkeslagstiftningen.
This may sound sensible on the surface, but it goes completely against trademark law as it stands.
SwedishVid ett hastigt påseende lägger man inte märke till någon kostnad, något krav på betalning som kan uppkomma på grund av att man fyller i blanketten.
At first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
SwedishObservera att i detta avseende kan en ökning från 5 till 6,5 procent vid första påseende verka liten, men i realiteten är den inte det.
In this respect, please note that an increase from 5% to 6.5% may seem small at first glance, but in reality it is not.
SwedishObservera att i detta avseende kan en ökning från 5 till 6,5 procent vid första påseende verka liten, men i realiteten är den inte det.
In this respect, please note that an increase from 5 % to 6.5 % may seem small at first glance, but in reality it is not.
SwedishDet verkar vid ett första påseende som en bra idé eftersom man aldrig kan göra tillräckligt för de minderårigas ytterst utsatta situation.
At first glance this seems a good idea, simply because we can never do enough for the extremely vulnerable position of minors.
SwedishFramtidsutsikterna verkar vid ett hastigt påseende attraktiva, men har vi verkligen insett hur radikalt vi måste förändra vårt sätt att leva?
The possibility appears to be attractive at first sight, but do we really realise how radically our existence might change?
SwedishVid ett första påseende kan det verka som om vitboken är förankrad i ett i huvudsak tekniskt innehåll.
Madam President, President Prodi, at first sight the White Paper might seem tied down to its essentially technical content.
SwedishSamtidigt som det är riktigt att försöka stimulera till förbättringar, så vill jag också säga att i själva verket är situationen inte så mörk som den kanske kan verka vid ett hastigt påseende.
While it would appear correct to always strive to do better, I would also like to say that, in reality, the situation is not as negative as it might seem at first sight.