"påskina" English translation

SV

"påskina" in English

EN

SV påskina
volume_up
{verb}

påskina (also: antyda, anspela, syfta, låta ana)

Context sentences for "påskina" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVissa människor vill låta påskina att detta material är samhällets fiende nummer ett.
Some people are trying to make out that this material is public enemy number one.
SwedishDetta låter vid en ytlig betraktelse påskina att situationen inom jordbruket är utmärkt.
This would superficially imply that the situation in agriculture is fine.
SwedishDetta betänkande behandlar inte enbart ett byråkratiskt ämne, så som dess titel kan låta påskina.
This report does not just deal with a bureaucratic issue, as its title might suggest.
SwedishDet är inte en avreglering inom hamnarna som man vill låta påskina.
It is not about deregulation within the ports, as is being made out.
SwedishMan vill låta påskina att det råder vetenskapligt samförstånd om de uttalanden som görs i betänkandet.
The statements in the report are presented as a clear scientific consensus.
SwedishSanningen är den att världshandeln, trots vad man vill låta påskina, enbart spelar en underordnad roll.
The truth is that world trade, despite the myth, only plays a residual role.
SwedishHabsburg har låtit påskina att vi inte skulle vara trovärdiga.
Mr Habsburg more or less implied that we were not credible.
SwedishNär krisen var över oss gömde ni er och lät påskina att alla fick lösa sina problem på egen hand.
When the crisis broke, you hid behind the perception that everyone had to resolve their problems on their own.
SwedishJag förkastar försöken att manipulera opinionen genom att låta påskina att det bara kommer att bli fler bördor.
I reject the attempt to manipulate opinion by implying that there will only be additional burdens.
SwedishIbland kan man vara förlåten för att låta påskina att ekonomisk och social sammanhållning är en stödpolitik, för det är den inte.
Sometimes you could be forgiven for getting the impression that economic and social cohesion is a flanking policy.
SwedishUnionen har fel i att hävda eller låta påskina motsatsen, och komplicerar de transatlantiska förbindelserna i onödan.
By believing, or appearing to believe, the opposite, the Union is mistaken, and this is pointlessly complicating transatlantic relations.
SwedishDe försöker hela tiden påskina att det skulle finnas en motsättning mellan den fria, innovativa och dynamiska kunskapsekonomin och den sociala politiken.
Time and again, they intimate a false contradiction between a free, innovative, dynamic knowledge economy and social policy.
SwedishPrevention är viktigt, men dessa hårda åtgärder tycks mig vara en allra första prioritet i motsats till vad det föreliggande betänkandet låter påskina.
Prevention is important but I believe this tough approach must take first priority, contrary to what is stated in this report.
SwedishDen tyska regeringens initiativ och det betänkande vi håller på att diskutera är inte några harmlösa tekniska dokument som man vill påskina.
Mr President, the German Government's initiative and the report we are debating are not innocently technical, as they are being made out to be.
SwedishDen rumänska regeringen har de senaste veckorna låtit påskina att förstörelsen av området kan accepteras om den öppnar för ett inledande av gruvverksamheten.
In recent weeks, the Romanian Government has given to believe that the region's destruction can be regarded as acceptable by allowing this mining activity to commence.
SwedishDet är inte för kommissionen fråga om att dra nytta av anpassningarna till de tekniska framstegen för att gå förbi parlamentet, vilket föredraganden tycks vilja påskina.
It is not a question of the Commission using the pretext of adaptations to technological progress in order to bypass Parliament, as the rapporteur seems to think.
Swedishoch rådet, kommissionen och parlamentet lät påskina att ett detta sociala Europa var på väg att bli en realitet.
The trade movement asked for a 'Social Europe', and the Council, the Commission and Parliament created the impression that this social Europe was on its way.
Swedishoch rådet, kommissionen och parlamentet lät påskina att ett detta sociala Europa var på väg att bli en realitet.
The trade movement asked for a 'Social Europe ', and the Council, the Commission and Parliament created the impression that this social Europe was on its way.
SwedishInför det förslag till fördrag som presenterats till rådsmötet i Amsterdam tycks Europaparlamentet vilja påskina att det oroas av att texten saknar federalistisk ambition.
Faced with the draft Treaty presented at the Amsterdam European Council, the European Parliament is pretending to be sorry that the text is not sufficiently federalist.
SwedishUppenbarligen handlar det här inte om solidaritet, som rubriken vill låta påskina, utan av allt att döma bara om solidaritet med dem som vägrar att medverka till en rättvis ansvarsfördelning.
This is not the solidarity of which the title speaks, but is clearly only the solidarity of those who wish to reject a fair system of burden-sharing.