"påskynda förfarandet" English translation

SV

"påskynda förfarandet" in English

See the example sentences for the use of "påskynda förfarandet" in context.

Similar translations for "påskynda förfarandet" in English

påskynda verb

Context sentences for "påskynda förfarandet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi anser att det är nödvändigt att påskynda förfarandet, såsom kommissionen har begärt.
We believe that it is necessary to speed up the procedure, as the Commission has requested.
SwedishEuropaparlamentets vilja att påskynda förfarandet krävde mycket flexibilitet från rådets sida.
However, Parliament's willingness to expedite the procedure demanded flexibility on the part of the Council.
SwedishSyftet med denna bestämmelse är att påskynda förfarandet.
The purpose of that provision is to speed up the procedure.
SwedishVi måste arbeta på att påskynda förfarandet, både i Europaparlamentet och i kommissionen.
I believe that in both the European Parliament and in the European Commission, we have to work to speed up the procedure.
SwedishDärför tycker jag, må vara av artighet mot föredraganden, att vi inte kan påskynda förfarandet på det här sättet.
If only out of deference to the rapporteur, therefore, I feel we cannot accelerate the procedure to that stage.
SwedishFör närvarande är översättningskostnader det största problemet när vi försöker minska kostnader och påskynda förfarandet.
At the moment translation costs are the biggest problem when we try to reduce the costs and speed up the process.
SwedishVi är beredda att påskynda förfarandet i den mån det är möjligt, och vi är intresserade av att företagens börda minskas till det minimala.
Nevertheless, we must recognise that we have two problems which we must address in a different way.
SwedishVi är beredda att påskynda förfarandet i den mån det är möjligt, och vi är intresserade av att företagens börda minskas till det minimala.
We are prepared to accelerate the process as far as possible and we are interested in reducing the cost to companies to a minimum.
SwedishTre: För att påskynda förfarandet för ett erkännande av homeopatiska hjälpmedel bör ett förenklat registreringsförfarande utarbetas.
Thirdly, simplified registration procedures need to be worked out in order to speed up the procedure for recognising homeopathic medicines.
SwedishVi måste göra allt för att påskynda förfarandet och se till att det fullföljs innan det ungerska ordförandeskapet avslutas.
We will have to do everything possible so that this process is accelerated and can be successfully concluded by the end of the Hungarian Presidency.
SwedishSyftet med förslaget är just att öka flexibiliteten, påskynda förfarandet och se till att responsen tar större hänsyn till lokala förhållanden.
The proposal aims precisely to increase flexibility, accelerate speed, and allow local circumstances to be better factored into the response.
Swedish. - (LT) Jag välkomnade detta dokument eftersom denna förordning inför bestämmelser för att påskynda och förtydliga förfarandet vid alltför stora underskott.
in writing. - (LT) I welcomed this document, because this regulation sets out provisions to speed up and clarify the excessive deficit procedure.
SwedishDärför stöder vi fullt ut tanken på att förbjuda djurförsök och jag håller med föredraganden om att ett datum bör fastslås för att påskynda det förfarandet.
I therefore fully support the idea of banning experimentation on animals and I agree with the rapporteur that a date should be set in order to speed up this process.
SwedishTysklands obstruktionstaktik för att påskynda förfarandet för att öka och omstrukturera lånefonden har en ekonomisk dominoeffekt på Grekland och Irland.
Germany's filibustering in terms of speeding up the procedure to increase and restructure the borrowing fund is having an economic knock-on effect on Greece and Ireland.
SwedishSlutligen skulle jag också vilja uppmuntra de parlament som ännu inte har gjort det att så snart som möjligt påskynda förfarandet för ratificering av anslutningsfördraget.
Finally, I would also like to encourage those Parliaments who have not done so to speed up the process as soon as possible for the ratification of the accession treaty.
SwedishVi inser att vi inte kan påskynda förfarandet så att vi hamnar överst på listan över debattämnen, så vi kommer att debattera det här, som vanligt i en fullsatt sal, cirka kl. 23.15 i kväll.
We understand that we cannot accelerate the procedure so that we come first on the list of subjects for debate, so we will debate this, as usual in a crowded House, at about 11.15 tonight.
SwedishÄr det i detta fall så att det kommer att bli möjligt att påskynda förfarandet enligt förfarandet för brådskande åtgärder vid avlägsnande av något från marknaden när det anses vara farligt?
In this instance, is it the case that it will be possible to speed up the procedure under the rapid reaction process for taking something out of the marketplace once it is perceived to be dangerous?

Other dictionary words

Swedish
  • påskynda förfarandet

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.