"påskynda utvecklingen" English translation

SV

"påskynda utvecklingen" in English

See the example sentences for the use of "påskynda utvecklingen" in context.

Similar translations for "påskynda utvecklingen" in English

påskynda verb
utveckling noun

Context sentences for "påskynda utvecklingen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Teheran bidrar ultimatum och hot enbart till att påskynda utvecklingen av kärnvapen.
In Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
SwedishDetta inbegriper förslaget att påskynda utvecklingen av mer selektiva fiskemetoder.
It includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear.
SwedishVi bör påskynda utvecklingen inom de elektroniska studiernas område.
We need to speed up the rate of development of the electronic learning sector.
SwedishInterimsavtalet kan dock påskynda utvecklingen till det bättre.
The Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
SwedishDetta skulle påskynda utvecklingen av alternativa säkrare ämnen.
That would accelerate the development of alternative safer materials.
SwedishSyftet med SET-planen är att påskynda utvecklingen och lanseringen av tekniker med låga koldioxidutsläpp.
The SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
SwedishDessutom bidrar den till att påskynda utvecklingen.
In addition, it helps to accelerate development.
SwedishVårt huvudmål är att påskynda utvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa, säkerhet och frihet inom unionens ram.
Within the Union, our main objective is to step up progress towards a European area of justice, security and freedom.
SwedishEtt sådant skapande skulle utgöra en avgörande faktor för att påskynda utvecklingen och den elektroniska ekonomin och handeln i Europa.
That would certainly be a factor in speeding up the development of the e-economy and e-commerce in Europe.
SwedishDet räcker inte för att lösa alla problem som orsakas av den ekonomiska tillbakagången eller påskynda den sociala utvecklingen i vissa regioner.
Aid alone could never solve all the problems caused by economic recession or by regional under-development.
SwedishDet är viktigt att påskynda utvecklingen av en direkt kontakt mellan medborgare i Sydkaukasien och EU-medlemsstaterna.
It is important to accelerate the development of direct contact between citizens of the South Caucasus and European Union Member States.
SwedishDetta är också ett av målen för de olika informella råden, som ibland kan påskynda utvecklingen, vilket Lindqvist känner till.
It is also the objective of the different informal Councils which, as you know Mr Lindqvist, often move things on substantially.
SwedishJag är personligen inblandad i ansträngningarna för att påskynda utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem.
I am personally involved in the efforts to accelerate the development of the second generation of the Schengen information system.
SwedishVi arbetar med idén med ett organ som ska granska resultaten och en samordnare som ska ansvara för att påskynda utvecklingen av projekten.
We are working on the idea of a performance review body and a coordinator responsible for developing the projects more quickly.
SwedishUpprättandet av en gemensam rättslig ram är absolut nödvändigt för att underlätta och påskynda utvecklingen av infrastrukturerna.
Establishing a common legal framework is absolutely necessary in order to facilitate and accelerate the development of these infrastructures.
SwedishAlla dessa åtgärder kan spela en roll för att påskynda utvecklingen av ett närmare partnerskap mellan Vitryssland och Europeiska unionen.
All these steps could play their part in accelerating the development of a closer partnership between Belarus and the European Union.
SwedishI huvudsak för att kunna dela upp marknaden för järnvägstransporter och därmed påskynda utvecklingen mot en avreglering av godstransporter.
Essentially, it is designed to divide up the railway market and thereby speed up the move towards the liberalisation of goods transport.
SwedishDet är viktigt att vi funderar över hur vi bäst ska kunna närma oss nästa fas och hur vi ska kunna påskynda utvecklingen på de områden som halkar efter.
It is important to reflect on how best to approach the next phase and how to accelerate progress in areas that are lagging behind.
SwedishDäremot har allmänheten tillgång till filter för Internet, och det borde påskynda utvecklingen av liknande filter för TV, särskilt digitala filter.
However, filters are available to the public for use with the Internet, and this should speed up the development of similar filters for television, especially digital ones.
SwedishDet skapar nya möjligheter för Moldavien att påskynda utvecklingen av ytterligare kontaktytor inom områdena för kultur, utbildning, miljö, teknik och vetenskap med EU:s medlemsstater.
It offers Moldova new opportunities to promote further cultural, educational, environmental, technical and scientific links with EU Member States.

Other dictionary words

Swedish
  • påskynda utvecklingen

More translations in the English-Dutch dictionary.