"påskyndande" English translation

SV

"påskyndande" in English

See the example sentences for the use of "påskyndande" in context.

Context sentences for "påskyndande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishResolutionen uppmanar till ett påskyndande av införandet av allmän rösträtt.
The resolution calls for the acceleration of the introduction of universal suffrage.
SwedishJag välkomnar därför försöken till en stegvis avreglering och påskyndande av konkurrensen.
So I welcome the proposals on gradual liberalisation and boosting competitiveness.
SwedishToppmötet i Lissabon uppmanade kommissionen att undersöka behovet av ett påskyndande.
The Lisbon Council asked the Commission to look at the possible need for an acceleration.
SwedishDärför stöder jag allt som har sagts här om påskyndande av avtalet.
That is why I am in favour of everything that has been said here about forcing the agreement.
SwedishEtt påskyndande av den här sortens processer kan absolut inte skada.
Speeding up processes of this kind can do no harm at all.
SwedishMöjligheter till påskyndande och förenkling existerar.
Possibilities for faster and more simple operation do exist.
SwedishJag stöder också Aznars yrkande på ett påskyndande av antiterrorismpolitiken och en förstärkning av Europol.
I also support Mr Aznar's plea for anti-terrorism policy to be accelerated and Europol to be reinforced.
SwedishJag stöder också Aznars yrkande på ett påskyndande av antiterrorismpolitiken och en förstärkning av Europol.
I also support Mr Aznar' s plea for anti-terrorism policy to be accelerated and Europol to be reinforced.
SwedishDet är en blandning av befolkningar i stor skala och ett påskyndande av EU-nationernas fall som vi erbjuds.
It is the mixing of populations on a grand scale, speeding up the demise of Europe's nations, that we are being offered.
SwedishDet handlar om förordningen om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.
It is the regulation on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.
SwedishDetta förslag handlar om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.
This proposal concerns the speeding up and clarification of the implementation of the excessive deficit procedure.
SwedishDet är ingen tvekan om att detta påskyndande är beroende av medlemsstaternas kapacitet att sätta i gång vissa av sina åtgärder.
There is no doubt that this speeding up will depend on the Member States ' ability to implement certain measures.
SwedishDet handlar om konsumentens skydd och säkerhet med minsta möjliga antal djurförsök och ett påskyndande av alternativen.
This is about consumer protection and safety with a minimum of animal testing while encouraging the use of alternative methods.
SwedishFör det andra: ändringsförslagen 6, 8 och 9 avser rissektorn och syftar till påskyndande av den förra året överenskomna reformen.
Secondly, Amendments Nos 6, 8 and 9 refer to the rice sector and are intended to expedite the reform agreed upon last year.
SwedishJag kommer att arbeta för ett påskyndande av viseringsfriheten för mina vänner och folket där, tills den blir verklighet i sommar.
I will be committed to the speeding up of the granting of visas for my friends and people there until we get it next summer.
SwedishVi behöver ett påskyndande av beslutsprocessen, inte 28 månader som när det gällde den företagsdrivna åldringsvården.
We need the decision-making process to be speeded up, rather than have it take twenty-eight months as it did with company pension schemes.
SwedishÄndringsförslag 5, 6, 7, 8 och 23 om påskyndande av utfasningsschemat och påkallande av omedelbart handelsförbud kan därför inte godtas.
Amendments Nos 5, 6, 7, 8 and 23 advancing the phase-out schedule and imposing an immediate trade ban cannot therefore be accepted.
SwedishI resolutionsförslaget efterlyser man ett påskyndande av initiativets införande, varigenom systemet skulle kunna lanseras senast riktåret 2009.
The proposed resolution calls for the process to be speeded up, whereby the system could be launched by the target year of 2009.
SwedishJag röstar för Diogo Feios utmärkta betänkande om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.
I am voting for the excellent report by Mr Feio on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.
SwedishVårt andra ändringsförslag uppmanar alltså till ett påskyndande av utvecklingen mot frihandel för alla produkter, inklusive livsmedel och jordbruksprodukter.
So our second amendment calls for the acceleration of progress to free trade for all products including food and agriculture.

Other dictionary words

Swedish
  • påskyndande

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.