"påskyndat" English translation

SV

"påskyndat" in English

See the example sentences for the use of "påskyndat" in context.

Context sentences for "påskyndat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishInte med hjälp av det sedvanliga förfarandet utan med hjälp av ett ”påskyndat” förfarande.
Not via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
SwedishJag uppmanar kommissionen att tillämpa ett påskyndat lagstiftningsförfarande.
I urge the Commission to apply the accelerated legislative procedure.
SwedishVi förbinder oss från vår sida att behandla detta förslag enligt ett påskyndat förfarande.
We, on the other hand, undertake to deal with this proposal under an expedited procedure.
SwedishKommissionen kommer att tillämpa ett påskyndat förfarande för att komma fram till ett snabbt beslut.
A fast-track procedure will be used by the Commission to ensure a rapid decision.
SwedishKommissionen har påskyndat beslutsprocessen för programfinansiering.
The Commission has accelerated the decision-making process for the financing of programmes.
SwedishVi kunde inte godkänna ett paket av den här omfattningen inom ramen för ett påskyndat förfarande.
We could not approve a package of this scope in a fast-tracked procedure.
SwedishVi kräver därför ett påskyndat förfarande och att Europaparlamentets beslut genomförs.
We therefore demand that the procedure be speeded up and that Parliament's resolutions be acted upon.
SwedishDet finns fall där man har påskyndat döden för att komma åt organen.
There are cases of death being accelerated to harvest organs.
SwedishDet är vi människor som har påskyndat klimatförändringen men det är aldrig för sent att bromsa.
Human activity has accelerated climate change, but it's never too late to slow down the process.
SwedishFör de nya medlemsstaterna framstod konstitutionsprojektet som förhastat och onödigt påskyndat.
To new Member States, the Constitutional project seemed premature and unduly rushed, for example.
SwedishFinns det någon utväg som gör att vi kan fortsätta med kursen inställd på ett påskyndat sammangående?
Is there a way out, enabling us to go further down the same line to accelerated unification?
SwedishDet liknar mer en reflexion på papper som nu tvingas genom ett påskyndat förfarande.
It is more like a reflection put to paper that is now being steamrollered through in a fast-tracked procedure.
SwedishJag kunde inte godkänna ett paket av den här omfattningen som har varit föremål för ett påskyndat förfarande.
I could not approve a package of this scope in a fast-tracked procedure.
SwedishDet har inte påskyndat en politisk lösning, utan fördröjt den.
It has not advanced a political solution, but retarded it.
SwedishFörst då kan ett påskyndat förfarande genomföras.
Only then can an accelerated procedure be carried out.
SwedishNi har gett prov på stort tålamod och en fast beslutsamhet och ni har inte påskyndat saker och ting, tvärtom.
You have managed to show a great deal of patience and determination and you have not rushed things, far from it.
SwedishDen europeiska arresteringsordern drivs fram på ett påskyndat och obetänksamt sätt och innebär följande:
However, the European arrest warrant, especially in the hasty and thoughtless manner in which it is being pushed forward:
SwedishFörslaget om relevansen i ett möjligt påskyndat arbete med vitboken om territoriell sammanhållning bör beaktas på allvar.
In my view, it would be advisable to return to sound source material that is politically neutral in nature.
SwedishJag är också tacksam för att parlamentet har accepterat att den här brådskande frågan bör behandlas genom ett påskyndat förfarande.
I would like to underline that from the outset the mechanism was strictly limited in scope and time.
SwedishDessa faktorer har i stället lett till en social oro som har påskyndat regionernas ekonomiska och sociala upplösning.
On the contrary, they have resulted in shake-ups which have exacerbated the economic and social disintegration of the regions.

Other dictionary words

Swedish
  • påskyndat

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Finnish-English dictionary.